هنگام بروز حادثه با 115 تماس بگیرید.
معرفی

بیوگرافی : 

هادی عباس اباد عربی 

 

سوابق تحصیلی: 

کارشناسی ارشد پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1393


سوابق کاری: 


 مسوول آموزش فوریتهای پزشکی

مسوول ستاد هدایت عملیات بحران  EOC

مسول حراست مرکز فوریتهای پزشکی سبزوار

معاون مرکز فوریتهای پزشکی سبزوار