لیست پزشکان عمومی شاغل در بیمارستان:

 

 

 

درمانگاه پزشکان عمومی در اورژانس بیمارستان می باشد و ویزیت بیماران در تمامی ساعات شبانه روز فعال می باشد