لیست پزشکان عمومی شاغل در بیمارستان:

 

ردیف نام و نام خانوادگی
1  خانم دکتر مریم رشید
2 خانم دکتر عزیزی
3 خانم دکتر عباس زاده
4 خانم دکتر بهجتی نیا
5 خانم دکتر پور عسگری
 


 

درمانگاه پزشکان عمومی در اورژانس بیمارستان می باشد و ویزیت بیماران در تمامی ساعات شبانه روز فعال می باشد