دسترسی سریع
دوشنبه ٢٩ دی ١٣٩٩

 1. بوكلت چارت  مانا- ويژه پزشك
 2. راهنماي بوكلت چارت  مانا- ويژه پزشك
 3. بوكلت چارت مانا- ويژه غير پزشك
 4. راهنماي بوكلت چارت  مانا- ويژه غير پزشك
 5. بوكلت چارت مراقبت كودك سالم  - ويژه پزشك
 6. راهنماي بوكلت چارت مراقبت كودك سالم - ويژه غير پزشك
 7. بوكلت چارت حوادث ....(ادامه مانا) - ويژه پزشك
 8. راهنماي بوكلت چارت حوادث .....(ادامه مانا)- ويژه پزشك
 9. بوكلت چارت حوادث ....(ادامه مانا) - ويژه غير پزشك
 10. راهنماي بوكلت چارت حوادث .....(ادامه مانا)- ويژه غير پزشك
 11. دستورالعمل كشوري شروع تغذيه با شير مادر
 12. قانون ترويج تغذيه با شير مادر و الحاقات بعدي
 13. مجموعه آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر
 14. راهنماي آموزشي شروع تغذيه با شير مادر و برقراري تماس پوست با پوست مادر و نوزاد
 15. دوره آموزشي 20 ساعته شير مادر(چاپ 91)
 16. دستورالعمل تغذیه شیرخوار در ساعت اول تولد
 17. قوانین و آیین نامه های ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی
 18. بيمارستان دوستدار كودك
 19. وضعيت كودك هنگام شير خوردن
 20. راهنماي مادران شاغل
 21. احياي پايه كودكان 1
 22. کد بین المللی بازاریابی جانشین شونده های شیر مادر
 23. برنامه آهن یاری در گروه های در معرض خطر کم خونی فقر آهن