مسئول واحد: آقای احمد بیدی

تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت

شماره پاسخگویی: 44238100 داخلی (334)