مسئول واحد: آقای جعفر رحیمی خواه

تحصیلات: کارشناس ارشد حسابداری

شماره پاسخگویی: 44238100 داخلی (269)