سایت‌های مفید
اسامی نمایندگان

اسامی نمایندگان امور بانوان دانشگاه

سرکار خانم  پورسعیدی                                                نماینده بیمارستان واسعی

سرکار خانم راضیه علوی دانا                                        نماینده بیمارستان امداد

سرکار خانم رقیه خیرآبادی                                           نماینده بیمارستان مبینی

سرکار خانم  بتول جعفری                                      نماینده معاونت آموزشی-دانشجویی-پژوهشی

سرکار خانم  اکرم فاتحی                                        نماینده  ستاد

سرکار خانم  اقدس پرویزی                                     نماینده معاونت بهداشتی

سرکار خانم  باسره                                              نماینده شبکه خوشاب

سرکار خانم   راضیه جغتایی                                 نماینده شبکه جغتایی

سرکار خانم   زینب ملایجردی                               نماینده شبکه جوین

 

 

منو اصلی