سایت‌های مفید
اسامی نمایندگان

اسامی نمایندگان امور بانوان دانشگاه

سرکار خانم  راحله عرب اسدی                               نماینده بیمارستان واسعی

سرکار خانم  فرشته بیدی                                        نماینده بیمارستان امداد

سرکار خانم  عزت واله                                           نماینده بیمارستان مبینی

سرکار خانم  بتول جعفری                                      نماینده معاونت آموزشی-دانشجویی-پژوهشی

سرکار خانم  اکرم فاتحی                                        نماینده  ستاد

سرکار خانم  اقدس پرویزی                                   نماینده معاونت بهداشتی

سرکار خانم  مژگان زارع                                      نماینده معاونت بهداشتی

سرکار خانم   رفعت علی آبادی                            نماینده شبکه خوشاب

سرکار خانم   راضیه جغتایی                               نماینده شبکه جغتایی

سرکار خانم   زینب ملایجردی                          نماینده شبکه جوین

 

 

منو اصلی