سایت‌های مفید
شرح وظایف

شرح وظایف :

1. بررسی و جمع آوري اطلاعات بانوان دانشگاه در سطح استان

2. تشکیل بانک اطلاعاتی مربوط به سلامت بانوان دانشگاه

3. ایجاد فضا و بستر مناسب جهت هم اندیشی بانوان عضو هیات علمی و کارکنان و دانشجویان در کاهش آسیب هاي شغلی و اجتماعی به بانوان دانشگاه و ارائه راهکاري هاي عملی

4. بررسی مسائل و مشکلات زنان سرپرست خانواده و بی سرپرست در دانشگاه و ارائه راهکارهاي علمی و عملی جهت رفع مشکلات آنان با هماهنگی بانوان خیر دانشگاه و هماهنگی داخل بخشی و بین بخشی در دانشگاه

5. تعیین اولویت هاي تحقیقاتی سلامت زنان بر پایه نیازها و اولویت ها در دانشگاه

6. تدوین برنامه هاي عملیاتی تامین ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت بانوان بر پایه نیازها و اولویت هاي دانشگاه و هماهنگی داخل بخشی و بین بخشی

7. بررسی مشکلات دانشجویان دختر دانشگاه و هماهنگی و ارتباط با مسئولین ذیربط جهت کاهش مشکلات

8. هماهنگی با سازمان هاي غیردانشگاهی و غیر دولتی و خیرین مرتبط با سلامت بانوان در جهت ارتقاء سطح سلامت آنان و کاهش مشکلات موجود

9. استفاده از توان علمی بانوان شاغل در دانشگاه در برنامه هاي سلامت بانوان دانشگاه

10 . ارتباط با دفتر مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداري خراسان رضوي و دفتر امور بانوان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

منو اصلی