مسئول فنی واحد:

 دکتر فرهاد یوسفی

مدرک تحصیلی : متخصص رادیولوژی

تلفن تماس : 05144016141

مسئول واحد :

خانم سارا ملایجردی

مدرک تحصیلی : کارشناسی رادیولوژی