آشنایی با مرکز تحقیقات بالینی بیمارستان واسعی

رديف

عنوان گارگاه

تاریخ برگزاری وساعت

تعداد كل شركت گنندگان

مدرس

1

کارگاه آشنایی با واحد توسعه تحقیقات بالینی ویژه پرسنل و دانشجویان

دوشنبه 28/08/98

 

آقای دکتر ابراهیمی

2

کارگاه جستجوی منابع الکترونیک

چهارشنبه 12/09/98

 

آقای کوشا

3

کارگاه آشنایی با سامانه پژوهان

چهارشنبه 21/10/98

 

آقای دکتر ابراهیمی

4

ودینار آموزشی کورید 19 مخصصوص اعضای هیات علمی و پزشکان 

 

چهارشنبه 24/12/8

 

خانم دکتر افهمی