• برگزاری وبینار کشت سلولی

  • کارگاه " اصول تئوری و جنبه های عملی دستگاه کروماتوگرافی گازی _ اسپکترومتری جرمی"

  • اولویت های پایان نامه های 99 ( شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان )
    عناوین اولویت های پژوهشی اعلامی از سوی حوزه های مختلف دبیرخانه ستاد مصوب در شورای تحقیقات به منظور بهره گیری از ظرفیت پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری دانشجویان در عرصه کاهش عرضه و کاهش تقاضای مواد مخدر و انجام حمایت های مادی و معنوی - سال 1399

  • انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه چهارم

  • خبرنامه علم سنجی آذر ماه 99 منتشر شد