شرح وظايف واحد مدیریت اطلاعات سلامت


شرح وظایف مسئول واحد مدیریت اطلاعات سلامت

 1.  پشتیبانی و نظارت بر وب سایت بیمارستان
 2. نظارت بر نحوه صحیح کدگذاری بیماریها و اقدامات و ثبت کدهای مربوطه در سیستم اطلاعات بیمارستانی
 3. بررسي و تحقيق درباره بهبود فرمهاي مدارك پزشكي و عهده دار بودن کمیته تدوین و ساماندهی فرم های مدارک پزشکی
 4. پیگیری و تحقیق درباره روشهاي كار، وسايل ، جا و مكان واحد مدیریت اطلاعات سلامت .
 5. ثبت عملکرد ویزیت پزشکان،  فعالیت و مراجعین بخشهای بیمارستانی  در سامانه آواب
 6. ارسال اطلاعات بیماران ثبت شده در HIS به سامانه سپاس
 7. نظارت بر ثبت فعالیت و موارد سایر بخش ها  در سامانه آواب
 8. کنترل حضور و غیاب کارکنان واحد های زیر مجموعه و گزارش به موقع عدم حضور هر یک از کارکنان واحد و همچنین گزارش کارکرد ماهانه پرسنل قراردادی به منظور جلوگیری از بروز هرگونه مشکلات اداری
 9. تهیه و تنظیم آمار مورد لزوم جهت مقامات بهداشتی و درمانی کشور
 10. شركت در كميته هاي بيمارستاني و عهده دار بودن مسئوليت كميته مدیریت اطلاعات سلامت .
 11. تنظيم سيستم كنترل پرونده بيماران بستري .
 12. كنترل و نظارت بر انجام امور بايگاني پرونده ها براساس روشهاي تعيين شده .
 13. نظارت بر تهيه و تنظيم آمارهاي روزانه ، ماهانه و سالانه از تعداد بيماران بستري و مرخص شده و درگذشتگان در بيمارستان و تجزيه و تحليل آنها و احتساب درصدهاي اشغال تخت و غيره .
 14. پاسخ به مكاتبات مربوط به واحد از قبيل پزشكي قانوني و ارگانهاي ديگر با استفاده از سوابق واطلاعات پزشكي با هماهنگي رياست ويا مديريت مركز .
 15. نظارت بر كار كاركنان تحت سرپرستي و ارزشيابي آنها و به روز نمودن اطلاعات آنان از طريق برگزاري دوره هاي آموزشي
 16. شركت در دوره هاي آموزش شغلي و مديريتي .
 17. توجه كامل به مستندات و دستورالعمل هاي سيستم مديريت كيفيت .
 18. انجام ساير امور محوله در زمینه شغلی طبق دستور مقام مافوق

 

 شرح وظايف متصدی بایگانی و آمار :
1.    انجام امور بايگانی پرونده های بيماران براساس روش تعيين شده .
2.    تفکيک پرونده های بيماران بستری ، بيماران سر پائی و داراس سابقه قبلی.
3.    سعی در حفاظت از پرونده ها ی بيماران .
4.    توجه کامل به مستندات و دستورالعمل های سيستم مديريت کيفيت.
5.    شرکت در دوره های آموزشی شغلی وعمومی به منظور افزايش مهارتهای شغلی.
6.    کدگذاری صحیح بیماریها و اقدامات و ثبت کدهای مربوطه در سیستم اطلاعات بیمارستانی بر اساس دستورالعمل
7.    همکاری با کادر پزشکی در زمينه های تحقيقاتی و تجزيه و تحليل کيفی مدارک پزشکی يا کميته های مربوطه .
8.    اسکن و ثبت پرونده های حوادث ترافیکی در سایت مربوطه
9.    پاسخگویی به ارباب رجوع در قبال درخواست پرونده طبق مقررات و با هماهنگی ریاست و یا مدیریت
10.    انجام ساير امور محوله در زمينه شغلی طبق نظر مقام مافوق


شرح وظايف واحد پذیرش
1.    رعایت کلیه شئونات اخلاقی و رعایت طرح تکریم ارباب رجوع
2.    شروع ساعت کاری از 7:30 تا 13:30  و 13:30 تا 19:30 و 19:30 تا 7:30 روز بعد به صورت سه شیفت کاری صبح و بعدازظهر و شب
3.    ارتباط و هماهنگی با واحد امور مالی، ترخیص و واحد ابیمه و درآمد جهت اطلاع از انواع بیمه های طرف قرارداد و وضعیت قرارداهای قبلی ( تمدید یا لغو قرارداد)
4.    ثبت دقیق اطلاعات هویتی و شناسایی بیماران در زمان پذیرش
5.    نوبت دهی بیماران و راهنمایی بیماران به تریاژ و اتاق معاینه
6.    راهنمایی بیماران جهت به همراه داشتن مدارک مورد نیاز و انجام اقدامات پاراکیلینیکی قبل از بستری شدن
7.      پذيرش صحيح بيماران سرپايي ،‌ بستري واورژانس با دستور بستري پزشك    
8.    ثبت دقيق اطلاعات هويتي وشناسايي بيماران در زمان پذيرش درفرم ها و برنامهHIS بر اساس مدارك شناسايي معتبر شامل شناسنامه ، دفترچه بيمه وكارت ملي
9.    راهنمائي بيماران جهت به همراه داشتن مدارك مورد نيازوانجام اقدامات پاراكلنيكي قبل از بستري شدن
10.    اخذ رضايت نامه هاي مورد نياز از بيماران يا سرپرست قانوني آنان
11.    ارتباط و هماهنگي لازم با مسئول پذيرش در خصوص اطلاع از آخرين بخش نامه ها
12.    رعايت اصول اخلاق حرفه اي واصل محرمانگي اطلا عات پزشكي
13.     نگهداشت از تجهيزات اختصاصي واحد مرتبط با شغل مورد تصدي
14.    انجام كليه فعاليتهاي مرتبط باشغل مورد تصدي تحت نظارت مسئول ما فوق
15.     شركت در كلاسهاي آموزشي ،جلسات عمومي مدارك پزشكي وكميته هاي بيمارستاني مرتبط
16.     انجام ساير اموري كه درحدود وظايف ومسئو ليتهاي تعيين شده ازجانب مسئول مافوق ارجاع مي گردد.