مسئول بلوک زایمان: خانم فاطمه بابایی

کارشناس مامایی


تلفن تماس:  05144016145

تعداد تختهای فعال: 

           2 تخت ژنیکولوژی 

                       4 عدد laber 

                              یک عدد post partom 

                                      یک تخت برای بیماران پرخطر