سرپرستار بخش های داخلی ،جراحی عمومی،ارتوپدی، زنان  :

خانم مریم معراجی فر             

   کارشناسی پرستاریتلفن تماس:   05144016159

تعداد تخت مصوب بیمارستان قمر بنی هاشم (ع) 64 تخت  ولی در حال حاضر 80 تخت به شرح ذیل می باشد

بخش داخلی: 9 تخت     بخش اطفال:  7 تحت     بخش زنان و زایمان:  8 تخت    

بخش جراحی:  8 تخت

و تعداد تخت فعال بیمارستان 42 تخت می باشد که به صورت ذیل می باشد:

بخش داخلی: 13 تخت     بخش اطفال:  6 تحت     بخش زنان و زایمان:6 تخت     

بخش جراحی:  6 تخت  مانیتورینگ : 10تخت

و یک تخت هم ، به عنوان تخت های ایزوله که جمعا تعداد 42 تخت فعال در بیمارستان دایر می باشد