معرفی ریاست

مدیر عامل جناب آقای دکتر رضا فروزان

مدیرداخلی کلینیک ویژه

سرکار خانم دکتر زهرا پورمجاهد

تلفن تماس با مدیریت  44240124