دسترسی سریع
پنج شنبه ١١ خرداد ١٤٠٢
En

دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی

 Education Development Office (EDO)

کلیات

افزایش کیفیت آموزش در دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی دانشگاه منوط به جلب همکاری و مشارکت کلیه اعضای هیأت علمی در زمینه­های برنامه ریزی آموزشی، اجرای کارگاه­های آموزشی، ارزشیابی درسی، ارزیابی درونی و بیرونی، اجرای طرح­های پژوهش در آموزش، انجام اقدامات نوآورانه در حوزه آموزش و دانش پژوهی، ارائه آموزش­های مجازی به دانشجویان و هدایت دانشجویان استعداد درخشان می­باشد.

دفتر مطالعات و توسعه آموزش (EDO)  در دانشکده­ها و بیمارستان­های آموزشی، به عنوان بازوی اصلی علمی  و اجرایی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC)  طرح ریزی و تشکیل شده­اند و انتظار می­رود که تمامی فعالیت­های مرکز در قالب کوچک­تر در دفاتر توسعه آموزش نمود یابد؛ به همین جهت در برخی از دانشگاه­های علوم پزشکی کشور، کلیه واحدهای موجود در  EDC به شکل کمیته­هایی متشکل از اعضای هیأت علمی دانشکده یا بیمارستان آموزشی، د ر دفاتر توسعه آموزش تشکیل می­گردند. فعالیت­های هر یک از این کمیته­ها در راستای فعالیت­های واحدهای EDC می­باشد.

 

معرفی دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی (EDO)

       مرکز مطالعات و توسعه ی آموزش علوم پزشکی (EDC)  به عنوان مغز متفکر دانشگاه، مسئولیت توسعه ی آموزش در سطح دانشگاه را بر عهده دارد. در این راستا دفتر توسعه ی آموزش (EDO) دانشکده به منظور فراهم نمودن بستر اجرایی و نیل به اهداف توسعه ی آموزش با استفاده از امکانات و ظرفیت های بالقوه خود و با توجه به شناخت نیازهای حرفه ای جامعه هدف ، در جهت تحقق اهداف در حیطه های برنامه ریزی آموزشی، ارزشیابی، پژوهش و آموزش، توانمند سازی اعضای هیئت علمی، مدیریت و رهبری آموزشی فعالیت می کند. دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در تاریخ 24/4/1391 تحت نظر خانم اکبرزاده راه اندازی شد، پس از آن آقای مهدوی کلیمی عهده دار مسئولیت آن بودند و هم اکنون خانم نیّری مسئولیت دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی را بر عهده دارند.