جمعه ٠١ تير ١٤٠٣
شرح وظایفEDO

برنامه‌ريزي آموزشي:

1.    پيگيري تدوين برنامه هاي درسي در سطح گروه‌هاي آموزشي دانشكده 

2.    پيگيري تدوين راهنماي مطالعاتي توسط گروه هاي آموزشي

3.    نيازسنجي آموزشي و تجزيه و تحليل مشكلات آموزشي در سطح دانشكده در موارد ارجاع شده توسط معاون آموزشي دانشكده

4.    همكاري در انجام مداخلات آموزشي براساس اولويت هاي تعيين شده توسط دانشكده و EDC

5.    همكاري در تدوين و اجراي برنامه هاي عملياتي دانشكده در راستاي برنامه استراتژيك آموزشي دانشگاه و دانشكده

6.    همكاري با گروه هاي آموزشي در زمينه بررسي مشكلات برنامه هاي جاري آموزشي

7.    مشاركت در برنامه ريزي و ايجاد تسهيلات لازم براي اجرای شيوه هاي نوين آموزشي

8.    مشاوره و هدایت اعضاء هیات علمی در تدوين Course plan و Lesson plan و راهنمای مطالعاتی برای دانشجویان

9.    نظارت بر اجرای Course plan وLesson plan

10.   مشاوره در زمینه برنامه ریزی دوره های آموزشی و بازنگری آنها

11.   همکاری با EDC در بررسی انطباق برنامه های درسی با سرفصل های وزارتی

12.   توسعه روش های نوین آموزش و تدریس در  Skill Lab

13.   پیگیری تنظیم و تدوین برنامه های پیشنهادی جدید در رابطه با دروس دانشکده با توجه به شرایط و مقتضیات دانشگاه

14.   برقراری ارتباط مستمر با مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و شرکت در جلسات مربوط به برنامه ریزی آموزشي

 

ارزشيابي:

1.    همكاري در انجام ارزشيابي كيفي آموزش سالانه اعضاء هيات علمي براساس سياست‌هاي دانشگاه

2.    ارسال نتايج كلي ارزشيابي اعضاء هيات علمي به EDC بر اساس آيتم هاي آموزشي

3.    بازخورد نتايج ارزشيابي به اعضا و مقايسه سري زماني عملکرد اعضاي هيأت علمي از نظر ارزشيابي

4.    همكاري در انجام ارزشيابي هاي دروني گروه هاي آموزشي با نظارت EDC

5.    همکاري با گروه هاي آموزشي جهت تعيين شاخص ها و استانداردهاي آموزشي و آماده سازي آن‌‌ها جهت رتبه بندي و اعتبار سنجي

6.    ارائه گزارش وضعيت شاخص هاي آموزشي فوق الذكر به رياست دانشكده و EDC

7.    انجام و پیگیری امور مربوط به ارزشیابی اساتید

8.    نظارت و تایید امتیازات آموزشی اعضاء هیات علمی جهت ترفیع و ارتقاء

9.    هدایت، نظارت و انجام ارزشیابی عملکرد اعضاء هیأت علمی ( از دیدگاه دانشجویان، مسئولین، همکاران ، مدیران گروه و خود سنجي)

10.   ارزشیابی برنامه های آموزشی در حال اجرا

11.   همکاری در ارزشیابی آزمون های انجام شده توسط اساتید با همکاری EDC

 

پژوهش در آموزش:

1.    شناسايي و تشويق اعضاي هيات علمي علاقه مند، جهت انجام طرح هاي پژوهشي در زمينه مسائل آموزشي

2.    پيگيري روند تصويب طرح هاي پژوهش در آموزش اعضاء هيات علمي و ارائه Feedback به ايشان

3.    همكاري با EDC در اجراي پروژه هاي مشترك دانشگاهي

4.     ارائه مشاوره در زمینه اجرای پایان نامه ها و طرح های پژوهش در آموزش

 

آموزش و توانمند سازي اعضاء هيات علمي:

1.    نيازسنجي آموزشي اعضاي هيأت علمي دانشکده در راستاي توانمند سازی آموزشی

2.    همکاری با EDC در طراحی و برگزاری جلسات، کارگاه ها و برنامه های کوتاه مدت آموزشی براي اعضاء هیأت علمی

3.    ارائه مشاوره و هدایت آموزشی اعضاء هیأت علمی جدید الاستخدام

4.    تشویق اعضاء هیات علمی و هماهنگی جهت شرکت ايشان درکارگاه های آموزشی

5.    همکاری با EDC  جهت تهیه و انتشار مطالب علمی در زمینه آموزش پزشکی

ساير فعاليتها:

1.    تشكيل پرونده آموزشي براي گروه هاي آموزشي دانشكده؛ ثبت و نگهداري سوابق آموزشي گروه ها نظير فعاليت هاي تدوين برنامه هاي درسي، فعاليت هاي توليد رسانه هاي آموزشي، فعاليت هاي ارزشيابي برنامه، روش هاي آموزشي گروه و تحليل آزمون هاي گروه.

2.    شناسايي افراد علاقه مند در هر گروه آموزشي و انتخاب يك نفر به عنوان رابط گروه با EDO

3.    پايش برنامه‌هاي عملياتي دانشكده با همكاري گروه هاي آموزشي و ارائه گزارش به EDC و رياست دانشكده

4.    پيگيري و اجراي برنامه هاي مركز توسعه آموزش پزشكي دانشگاه در دانشكده 

 

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir