دسترسی سریع
دوشنبه ١٤ اسفند ١٤٠٢

واحد امور داروخانه ها:

- بازرسی از کلیه داروخانه های تحت پوشش اعم از بیمارستانی وخصوصی و انجام ارزشیابی سالیانه از داروخانه ها، پیگیری مکاتبات و اقدامات مربوط به بازرسی انجام شده تحت نظر مدیر امور دارویی.

-  همکاری با مدیر امور دارویی دراظهار نظر کارشناسی موارد مورد بررسی در کمیسیون ماده 20 در خصوص تخلفات ، کارشناسی مکان داروخانه، ثبت نام متقاضیان داروخانه ،اولویت بندی متقاضیان و سایر موارد اظهار نظر کمیسیون قانونی ماده 20.

- همکاری در انجام کارشناسی درخواست های صدور برگه تشخیص صلاحیت فنی داروسازان، درخواست صدور پروانه های تاسیس و مسئول فنی داروخانه وپر کردن فرمهای کارشناسی مربوطه

- همکاری با مدیر دارویی درپیگیری تشکیل جلسات کمیسیون ماده 20 و مکاتبات وپروانه های پس از آن.

- همکاری درپایش و نیاز سنجی تاسیس داروخانه با مدیر امور دارویی و ارائه پیشنهادات مربوطه .

- انجام سایر امور محوله در حوزه دارو ومخدر به تشخیص مقام مافوق.

- شرکت در بازدید های مشترک با اداره تعزیرات و نیروی انتظامی از مکانهای عرضه غیر مجاز دارو شامل پایش باشگاههای بدن سازی ،عطاری هاوسایر مراکز .

- شرکت در جلسات مربوط به کمیسیون های مبارزه با قاچاق در زمینه قاچاق دارو و پیگیری مصوبات جلسات تا حصول نتیجه مطلوب.

- همکاری با نیروی محترم انتظامی و سایر ارگان های دست اندر کار مبارزه با قاچاق دارو و بررسی و اعلام نظر کارشناسی در خصوص کشفیات و پرونده های قاچاق دارو.

- پاسخگویی به شکایات مردمی از داروخانه های تحت پوشش، پیگیری و تشکیل پرونده های مربوطه و ارجاع به مراجع بالاتر.

- نظارت بر تامین و توزیع صحیح داروی بیماران خاص در داروخانه ویژه (داروخانه دولتی ولی عصرعج) وهمکاری مستمر با کارشناس بیماران خاص در حوزه معاونت درمان.

- پاسخگویی وانجام امور  مکاتبات حوزه دارو در موارد مرتبط: پیگیری و پاسخگویی مکاتبات سازمان غذا و دارو در خصوص بیماران خاص ،قاچاق ، داروهای تحت کنترل و الکل و تامین داروی بیماران خاص.

- انجام سایر امور محوله در حوزه دارو ومخدر به تشخیص مقام مافوق.

 واحد کمیته تحقیق و توسعه:

- پیگیری و رفع کمبود دارویی مراکز درمانی و راهنمایی وکمک مراجعات شخصی و موردی بیماران جهت تهیه دارو.

- انجام فرایند بررسی نسخ از طریق نرم افزار نسخه پرداز و کلیه مراحل آن شامل اخذ نسخه از سازمان های بیمه گر ، ورود اطلاعات نسخ به نرم افزار ،اخذ گزارشات و ارسال گزارشات جامع به صورت هر سه ماه (فصلی) به پزشکان تحت پوشش/ بازخورد گزارشات بررسی نسخ به سازمان غذا و دارو.

- هماهنگی و برگزاری انجام جلسات کمیته RUD هر سه ماه یک بار و ارسال بازخورد به ذینفعان.

- برگزاری جلسات ADR با کلیه معاونت ها ،شبکه های بهداشت ، بیمارستان ها و درمانگاه های وارسال گزارشات ADR  از مراکز تحت پوشش به سازمان غذا و دارو.

- همکاری درتهیه مطالب، پمفلت ها و برگزاری مسابقات در خصوص ترویج فرهنگ تجویز و مصرف منطقی دارو در بین گروه پزشکی و عامه مردم برگزاری برنامه های هفته پیشگیری از مسمومیت ها تحت نظرمدیر امور دارویی وبا همکاری سایر کارشناسان دارویی.

- پاسخگویی به سوالات تلفنی اطلاع رسانی دارویی مرکز DPIC و بازخورد گزارشات و فرم های مربوط به سازمان غذا و دارو.

- انجام سایر امور محوله در حوزه دارو ومخدر به تشخیص مقام مافوق.

واحد داروهای مخدر:

- نظارت و تسهیل در توزیع داروهای اعتیاد آور و روانگردان به بیماران، داروخانه ها و بیمارستان ها طبق ضوابط اداره نظارت بر مواد اعتیادآور.

- کنترل دقیق نسخ واصله از واحدهای درمانی و دریافت پوکه های خالی آمپول های مصرف شده و موجودی دفتر واحدها.

- بازرسی به طور مستمر از داروخانه ها و مراکز درمانی در سطح شهرستان و کنترل موجودی و مصرف آنها.

-بازرسی و عیادت از بیماران سرپایی و در صورت فوت بیمار اقدام به برگرداندن داروهای مازاد به اداره نظارت به مواد مخدر.

- نظارت و تسهیل در توزیع الکل اتیلیک به پزشکان، بیمارستان­­ ها، داروخانه ها و واحدهای صنعتی مجاز و کارخانه های تولید مواد غذایی و دارویی که قبلا از تصویب شورای نظارت بر توابع الکل استان گذشته باشد.

- نظارت و دقت کافی در تسلیم حواله الکل به محل متقاضی و یا نماینده رسمی معرفی شده از جانب موسسات معرفی کننده و گرفتن امضا از گیرنده.

- نظارت در امر تقلب الکل اتیلیک در واحدهای صنعتی و تولیدی.

- برنامه ریزی و کوشش کافی در جلوگیری از مصرف نادرست و غیر علمی الکل اتیلیک.