دسترسی سریع
پنج شنبه ١١ خرداد ١٤٠٢

(( دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ داروﺧﺎﻧﻪ هاي کشور  ))

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت داروﻳـﻲ وﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ واﺣـﺪهاي ﻓﻌـﺎﻟﺘﺮ درزﻣﻴﻨـﻪ اراﺋـﻪ اﻳـﻦ ﺧﺪﻣﺎت وﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻮﻳﻖ و اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰﻩ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ارﺗﻘﺎء ﺧـﺪﻣﺎت و رﻋﺎﻳـﺖ ﺣﻘـﻮق ﺷـﻬﺮوﻧﺪان وﺗﻘﻮﻳﺖ روﺣﻴﻪ ﻧﻈﺎرﺗﻲ، اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ تنظیم ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ . 

ﺿـﻤﻦ اﺑـﻼغ ﻣﺮاﺗـﺐ ازکلیـﻪ ﻣﻮﺳـﺴﻴﻦ ﻣﺤﺘـﺮم داروﺧﺎﻧﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻴﺮودﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻼش ﺧﻮد ﻣـﺎ را در ارﺗﻘـﺎء ﺧـﺪﻣﺎت داروﻳـﻲ ﻳـﺎري ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ  .

ﺑـﺪﻳﻬﻲ اﺳـﺖ داروﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﺛﺒﺖ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻮدﻩ واﻳﻦ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ در درﺟﻪ ﺑﻨﺪي داروﺧﺎﻧـﻪ ها ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاهد ﺑﻮد .

 ﻧﺤﻮﻩ اﺟﺮا:

 ارزﺷﻴﺎﺑﻲ از کلیه داروﺧﺎﻧﻪ هاي داﻳـﺮ در ﺳـﻄﺢ کشور ﺳـﺎﻟﻲ ﻳﻜﺒـﺎر ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ وﮔـﺰارش ﺑـﺮوز ﺗﺨﻠﻒ در داروﺧﺎﻧﻪ در ﺑﺎزدﻳﺪ دورﻩ اي ﻣﻌﺎوﻧﺖ هاي ﻏـﺬا ودارو در همان ﺳـﺎل ﺑـﺮ اﻣﺘﻴـﺎز ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮاهد ﺑﻮد .

ﺑﻪ ازاي هر ﺗﺨﻠﻒ از ﺳﺮیA در هر ﺑﺎزدﻳﺪ10 امتیاز و از سری B ، 5 امتیاز از اﻣﺘﻴـﺎز ﻧﻬﺎﻳﻲ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ داروﺧﺎﻧﻪ کسرﺧﻮاهد ﺷﺪ .

ﻻزم ﺑﻪ ذکر اﺳﺖ در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﺑﺎزرﺳـﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ از ﻳﻜﺒﺎر در ﺳﺎل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﮔﺰارش ﺷﺪﻩ  به ﻧـﺴﺒﺖ ﺑﺎزرﺳـﻲ هـﺎ از اﻣﺘﻴـﺎز ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ کسر ﻣـﻲ ﮔﺮدد  .

ﻓﺮم ارزﺷﻴﺎﺑﻲ که لینک آن در زیر ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻓـﻀﺎ،ﭘﺮﺳﻨﻞ و اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت  داروﻳﻲ و ﻏﻴﺮ داروﻳﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺎﺧﺖ داروهاي ﺗﺮکیبی در داروﺧﺎﻧـﻪ و ﻧﻈـﺮ کارﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﻏﺬا و دارو داﻧﺸﮕﺎﻩ اﺳﺖ که ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ 1000اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻪ ﺷﺮح زیر را شامل  می شود:

 

فضای داروخانه 230 امتیاز
نحوه ارائه خدمات 600 امتیاز
شرایط نگهداری دارو و لوازم در انبار 70 امتیاز
شرایط ساخت داروهای ترکیبی 50 امتیاز
نظر کارشناسی معاونت غذاو دارو 50 امتیاز
مجموع امتیازات ارزشیابی 1000 امتیاز

 

 

 

   دانلود : ارزشیابی_داروخانه_ها.pdf           حجم فایل 2257 KB