يکشنبه ٣١ تير ١٤٠٣
فرم کارشناسی ارشد

شماره فرم

عنوان فرم

فرمت

فرمت

1

ارائه عنوان پایان نامه

pdf

word

2

تصویب موضوع پایان نامه تحصیلی

pdf

word

3

انتخاب استاد راهنما

pdf

word

4

انتخاب استاد راهنمای دوم

pdf

word

5

انتخاب استاد مشاور

pdf

word

6

تعهد تکراری نبودن عنوان

pdf

word

7

ارائه و تأیید پروپوزال

pdf

word

8

اخذ کد اخلاق

pdf

word

9

گزارش سه ماهه

pdf

word

10

رسید گزارش های سه ماهه

pdf

word

11

تأیید مقاله توسط استاد راهنما

pdf

word

12

در خواست بر گزاری جلسه پیش دفاع از پایان نامه

pdf

word

13

صورت جلسه پیش دفاع از پایان نامه

pdf

word

14

در خواست دفاع از پایان نامه

pdf

word

15

صورت جلسه انتخاب داور

pdf

word

16

در خواست برگزاری جلسه دفاعیه

pdf

word

17

ارسال پایان نامه جهت داوران

pdf

word

18

وقت برگزاری جلسه دفاع ا زپایان نامه

pdf

word

19

اعلان برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

pdf

word

20

صورت  جلسه اعضای هیأت داوران

pdf

word

21

اخذ کد ثبت پایان نامه

pdf

word

22

شرکت در جلسات دفاعیه پایان نامه

pdf

word

23

تأیید اصلاحات پایان نامه

pdf

word

24

تعهد نامه اصالت پایان نامه

pdf

word

25

گواهی تایپ پایان نامه

pdf

word

26

کاربرگ تأیید صحافی

pdf

word

27

صفحه شناسه

pdf

word

28

بانک اطلاعات پایان نامه

pdf

word

29

بانک اطلاعات چکیده پایان نامه

pdf

word

30

تحویل نسخه های پایان نامه

pdf

word

31

 در خواست پژوهانه

pdf

word

 

 

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir