يکشنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٩
اخبار > درخواست رئیس دانشگاه برای تبدیل وضعیت نيروهاي شرکتي و قراردادي


  چاپ        ارسال به دوست

درخواست رئیس دانشگاه برای تبدیل وضعیت نيروهاي شرکتي و قراردادي

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار طی نامه به وزیر بهداشت خواستارتبدیل وضعیت نيروهاي شرکتي و قراردادي این دانشگاه شد.

وبدا سبزوار/ دکترعلیرضا مسلم در این نامه ﺿﻤﻦ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼﻫﺎﯼ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ مقام عالی وزارت ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﻓﺼﻞ ﺩﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭﯼ، خواستار ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﯽ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﯼ ﻭ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺎﻥﺳﺎﺯﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺭﺳﻤﯽ ﻭ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ شد.

 متن نامه به شرح ذیل است؛

 ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻧﻤﮑﯽ

ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭﺯﺍﺭﺕ

ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ؛ ﺿﻤﻦ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼﻫﺎﯼ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺁﻥ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﻓﺼﻞ ﺩﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭﯼ، ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﯾﺪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻓﺪﺍﮐﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﯼ ) ﺗﺒﺼﺮﻩ ۵ ﻣﺎﺩﻩ 31 ﻭ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﺎﺭﮔﺮﯼ( ﻭ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺧﺪﻭﻡ ﺷﺮﮐﺘﯽ، ﺩﻭﺷﺎﺩﻭﺵ ﻭ ﻫﻤﺪﻝ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﺭﺳﻤﯽ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﮐﺎﺭﯼ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﻧﻘﺶﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﻧﻤﻮﺩﻩﺍﻧﺪ. ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﻭ ﺧﺎﺿﻌﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻋﺪﯾﺪﻩﺍﯼ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺯﺣﻤﺎﺕ ﺍﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰﺍﻥ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎً ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺑﺎﻻﯼﺧﺪﻣﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﯽ ﻧﻤﻮﺩ. ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﻭﺯﺍﻓﺰﻭﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ، ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺻﺮﻑ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻭ ﻃﯽ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪﺕ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺬﺏ ﻭ ﺑﮑﺎﺭﮔﯿﺮﯼ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ۰۹۳۸۳۵۱ ﻣﻮﺭﺥ ۷۰/۹۰/۶۹۳۱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﮐﺎﻣﻼ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺﻫﺎ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺳﻘﻒ ﭘﺴﺖﻫﺎﯼ ﻣﺼﻮﺏ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺻﻮﺭﺕﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻟﺬﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻘﺎﻡ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺝ ﻧﻬﺎﺩﻥ ﺑﻪ ﺯﺣﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﻧﮕﯿﺰﻩ ﻭ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰﺍﻥ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ ﻭ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﯽ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﯼ ﻭ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺎﻥﺳﺎﺯﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺭﺳﻤﯽ ﻭ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﻣﺒﺬﻭﻝ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.


دکتر علیرضا مسلم

رییس دانشگاه

 


 


١١:٣٨ - چهارشنبه ١٠ ارديبهشت ١٣٩٩    /    شماره : ١١٧٠٣    /    تعداد نمایش : ٢٤٦٨


نظرات بینندگان
کاربر مهمان
1399/02/15 14:44
1
2
به امید به ثمر رسیدن این اقدام خداپسندانه
کاربر مهمان
1399/02/11 7:29
0
5
با تشکر بسیار فراوان از این اقدام خداپسندانه ریاست محترم دانشگاه
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت عنوان کرد:
پرداخت فوق العاده ویژه به نیروهای بهداشتی و درمانی در ماه های آینده
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت گفت: نظام سلامت همواره مورد اعتماد مردم بوده، اما در شرایط مقابله با کرونا، عملکرد درخشانی داشته و بیش از گذشته مورد اعتماد و اطمینان مردم قرار گرفته است که این سرمایه اجتماعی بزرگترین موفقیت برای خدمتگزاران نظام سلامت است.
 ٠٧:٤٨ - شنبه ٢٢ شهريور ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت خبر داد:
پرداخت مطالبات و معوقات کارکنان سلامت، برقراری فوق العاده های خدمات شغلی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از توافق اخیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی با وزارت بهداشت در خصوص ارتقای وضعیت منابع انسانی خبر داد.
 ٠٨:٠١ - چهارشنبه ١٩ شهريور ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

انعقاد قرارداد بیمه تکمیل درمان سال 1400-1399
قرارداد بیمه تکمیل درمان کارکنان شاغل و بازنشسته دانشگاه در سال 1400-1399پس از برگزاری مناقصه با شرکت سهامی بیمه دانـا منعقد شده است.
 ٠٧:٥٠ - سه شنبه ١٧ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
دراستای پیگیری و رفع موانع و مشکلات مالی صورت پذیرفت؛
برگزاری نشست مشترک مسئولین دانشگاه با معاون توسعه وزارت بهداشت
رئیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار به همراه معاون توسعه و مدیربودجه دانشگاه جهت ، پیگیری و رفع موانع و مشکلات مالی این دانشگاه،با معاون توسعه وزارت بهداشت دیدار نمود.
 ١٨:٥٨ - يکشنبه ٢٥ خرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ٠٧:٥٤ - يکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
ادامه اخبار...