يکشنبه ١٤ خرداد ١٤٠٢

لطفا فایل ذیل رادریافت وپس از تکمیل ،به هسته گزینش دانشگاه تحویل دهید.

   دانلود : etela_atfardi_.pdf           حجم فایل 162 KB