چهارشنبه ١٧ خرداد ١٤٠٢

گزینش در یک نگاه

(چکیده ای از قانون گزینش کشور)

 

دستگاهها و افراد مشمول قانون گزينش
داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمي و غير رسمي يا غير ثابت ( پيماني ، قراردادي ، روزمزد ، خريد خدمت ، حق التدريس و عناوين مشابه) متعهدين خدمت ، متقاضيان استخدام مشمول قانون كار در كليه دستگاههاي اجرائي ، داوطلبان بورسيه هاي بلند مدت داخل و خارج كشور ، مأمورين ثابت خارج از كشور ، مأمورين و منتقلين به دستگاههاي مشمول قانون گزينش در مشاغل حساس ، داوطلبان پذيرفته شده در مراكز آموزش عالي وابسته به دستگاههاي اجرائي ، پذيرفته شدگان در مراكز و دانشسراهاي تربيت معلم ، تعهد دبيري و كاركنان شركتهاي خدماتي طرف قرارداد با دستگاههاي اجرايي جهت بكارگيري در مشاغل اداري ، كارشناسي ، آموزشي و حساس تماماً مشمولين قانون گزينش مي باشند. كليه وزارتخانه ها ( بجز اطلاعات) ، سازمانها ، مؤسسات و شركتهاي دولتي ، شهرداريهاي كشور ، بانكهاي كشور ، نهادهاي انقلاب اسلامي ، مؤسسات و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و شرکتهایی که تمام يا قسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تأمين مي شود و... مشمول قانون گزينش مي باشند. ضمناً داوطلبان ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي غير بورسيه يا غير متعهد خدمت و مراكز آموزش عالي غير وابسته به دستگاههاي مشمول قانون گزينش و همچنين قضات و اعضاء هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پرسنل نيروهاي مسلح اعم از كادر نظامي و غير نظامي ارتش ، سپاه و نيروي انتظامي از شمول قانون گزينش مستثني بوده و تابع ضوابط مربوط به خود مي باشند.

اركان گزينش كشور
1- رئيس جمهور:
رياست عاليه گزينش كشور را بعهده داشته و مي تواند امور گزينش كشور را مستقيماً اداره نمايد و يا آنرا به عهده ديگري بگذارد.


2- هيأت عالي گزينش:
اين هيأت توسط رئيس جمهور و طبق ضوابط موجود تشكيل مي گردد و از جمله وظايف آن ايجاد هيأت مركزي گزينش در دستگاههاي اجرائي ، تعيين سياستها ، خط مشي ها و ضوابط گزينش و همچنين بررسي و احراز صلاحيت اعضاء هيأتها و هسته هاي گزينش و نظارت بر حسن اجراي مقررات است. دبيرخانه اين هيأت در نهاد رياست جمهوري مستقر مي باشد و زير نظر دبير هيأت عالي گزينش اداره مي شود. دبير مسئول اجراي مقررات و تصميمات هيأت عالي است.


3- هيأتهاي مركزي گزينش:
مسئول نظارت و هماهنگي در اجراي قانون گزينش و مقررات مربوطه در دستگاههاي مشمول قانون مي باشند و از جمله وظايف اين هيأتها تجديدنظر در مرحله دوم ، ايجاد هسته هاي گزينش ، بررسي ، انتخاب و معرفي اعضاء هسته ها و… مي باشد امور اجرايي هيأت مركزي توسط دبيرخانه اين هيأت كه داراي يك مسئول و مستقر در حوزه ستادي دستگاه مي باشد انجام مي پذيرد.


4- هسته هاي گزينش
مرجع ابتدايي بررسي صلاحيت داوطلبان استخدام و ساير موارد مذكور در قانون گزينش مي باشند. مدير هسته مسئوليت اداره امور اجرائي هسته را برعهده دارد. از جمله وظايف هسته ها اجراي دستورالعملها ، بخشنامه ها و ساير امور محوله از سوي هيأت مركزي و هيأت عالي گزينش مي باشد.

 


ضوابط حاكم بر گزينش
علاوه بر لزوم احراز شرايط عمومي استخدام شامل صلاحيتهاي علمي و توانايي هاي جسمي و رواني كه به وسيله آزمون و توسط دستگاه مشخص مي گردد متقاضيان مي بايست حائز ضوابط گزينش ( عمومي ، انتخاب اصلح ) نيز باشند.
ضوابط عمومي ، حداقل ضوابطي است كه فرد متقاضي جهت استخدام مي بايست حائز آن باشد.
از مصاديق ضوابط عمومي مي توان از اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي مصّرح در قانون اساسي ، التزام عملي به احكــام اسلام ( عمل به واجبات و اجتناب از محرمات) ، اعتقاد و التزام به ولايت فقيه ، نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي ، عدم اشتهار به فساد اخلاقي و تجاهر به فسق ، عدم سابقه وابستگي تشكيلاتي و گروهكي ( مگر توبه ايشان احراز شود) ، عدم سابقه كيفري مؤثر و عدم اعتياد به مواد مخدر نام برد.
ضوابط انتخاب اصلح ، ضوابطي است كه در موارد محدوديت ظرفيت ( پذيرش) و كثرت تقاضا ، همچنين استخدام در مشاغل حساس ( مانند مشاغل آموزشي و امنيتي و…) و موارد خاص ( مانند اعزام به مأموريت ثابت خارج از كشور و…) به عنوان اولويت اعمال مي گردد. از جمله مصاديق آن ايثارگري ( حضور داوطلبانه در جبهه هاي حق عليه باطل ، جانبازي ، آزادگي ، از خانواده شهدا ، اسراء و مفقودين بودن ) شركت در فعاليتهاي سياسي ، اجتماعي و عبادي ، پوشش چادر براي خواهران ، خدمت در مناطق محروم و…. را مي توان نام برد.

 

نحوه رسيدگي به شكايات گزينش داوطلبان
معترضين به آراء گزينش مي توانند تا حداكثردو ماه پس از ابلاغ رأي در هر مرحله ، به مرجع اول و دوم تجديدنظر ( به ترتيب به هسته گزينش و هيأت مركزي ) مراجعه و شكوائيه كتبي خود را تسليم نمايند.
اعلام اعتراض مي بايست صرفاً از طرف داوطلب و به صورت كتبي و با اخذ رسيد و يا ارسال به وسيله پست سفارشي در مهلت مقرر انجام گيرد. داوطلب در شكوائيه كتبي خود بايد نكات ذيل را قيد نمايد:

- نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، شماره شناسنامه و امضاء.
- آدرس محل كار و سكونت و شماره تلفن تماس .
- ارائه جهات ، دلايل يا مستندات اعتراض بادرج رأي يا آراء صادره در شكوائيهپس از تجديدنظر دوم ، معترضين به آراء تجديدنظر مي توانند حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ رأي ، به ديوان عدالت اداري شكايت نمايند تا پرونده آنان از حيث نقض قوانين و مقررات مورد بررسي قرار گيرد.

هر يك از مراجع تجديدنظر اول و دوم و همچنين ديوان عدالت اداري فقط يكبار مي توانند نسبت به يك شكايت رسيدگي و اقدام به صدور رأي نمايند.
هسته و هيأت ( در غير از تجديدنظر دوم) مكلفند در رأي صادره ، قابل تجديدنظر بودن و نيز مرجع تجديد نظر كننده و مهلت قانوني جهت اعتراض را ذكر نمايند.
در صورتي كه شكايت بعد از مهلت قانوني واصل يا از سوي فردي غير از داوطلب ( باستثناء نماينده قانوني) امضاء شده باشد ، هسته و هيأت فارغ از رسيدگي بوده و مورد بنحو مقتضي به شاكي اعلام خواهد شد.
در مرحله تجديدنظر دوم كه در هيأت انجام خواهد شد. هيأت پس از ملاحظه پرونده و نيز استماع دفاعيات حضوري داوطلب ( در صورت درخواست) ، نسبت به صدور رأي اقدام خواهد نمود. در هر حال عدم حضور ذينفع در مهلت مقرر مانع از رسيدگي نمي باشد.
افشاي محتواي پرونده ها به استناد ماده 43 آيين نامه اجرايي قانون مجاز نمي باشد لكن در صورتيكه داوطلب با علم به اين موضوع بخواهد در جلسه حضوري از فرد ديگري بعنوان مطلع يا شـاهد بصورت همراه استفاده نمايـــد ، با اطلاع قبلي هيأت ، منعي نخواهد داشت ، به هر حال هيچ يك از افـرادحاضر در جلسه حق افشاي محتويات پرونده را نخواهند داشت.
هسته ها و هيأتهاي گزينش موظفند در صورت درخواست كتبي داوطلب موارد عدم پذيرش (اعم از عدم احراز ضوابط عمومي يا انتخاب اصلح ) را به صورت كلي ، محرمانه و كتبي به وي اعلام نمايند.

*****************************************************************

 آيين‎ نامه كميته ‎هاي گزينش استاد دانشگاهها

كميته گزينش استاد در دانشگاهها كه در اين آيين‎نامه به اختصار كميته گزينش ناميده مي‎شود بر اساس مصوبه جلسات 22 و 23 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به منظور ارائه اظهارنظر اوليه در مورد صلاحيت اخلاقي متقاضي به هيأت مركزي گزينش استاد تشكيل مي‎گردد و آئين‎نامه داخلي و اجرايي آن مشتمل بر موارد زير مي‎باشد:


تذكر: هيأت مركزي گزينش استاد در اين آئين‎نامه هيأت مركزي ناميده مي‎شود.


1- تركيب كميته گزينش به شرح زير مي‎باشد:
الف- رئيس دانشگاه
ب- دو نفر از اعضاء هيأت علمي كه واجد شرايط ذيل بوده و صلاحيت آنها به تأييد هيأت مركزي رسيده باشد.
1-1- متأهل باشند.
2-1- حداقل 25 سال سن داشته باشند.
3-1- ايمان به ولايت فقيه و نظام جمهوري اسلامي ايران
4-1- حسن شهرت
5-1- عدم سابقه وابستگي به احزاب و گروهكهاي غيرقانوني
6-1- عدم سابقه وابستگي به ساواك, فراماسونري و نظام شاهنشاهي


2- دبير كميته گزينش ، رئيس دانشگاه مربوطه مي‎ باشند.
3- جلسات كميته گزينش با حضور كليه اعضاء رسميت مي يابد.
4-مكاتبات كميته گزينش توسط دبير كميته گزينش انجام مي‎پذيرد.
5-نظر كميته گزينش براي هيأت مركزي جنبه مشورتي داشته, رأي نهايي توسط هيأت مركزي صادر خواهد شد.

تبصره 1: نظر كميته گزينش در مورد متقاضيان ضمن گزارش مشروحي همراه با اصل پرونده براي هيأت مركزي ارسال مي‎گردد.
تبصره 2: چنانچه در مواردي اتفاق نظر حاصل نگردد عين نظرات اعضاء كميته گزينش به هيأت مركزي ارسال مي‎گردد.

6- در صورتيكه ظرف مدت دو ماه نظر هيات مركزي اعلام نشود كميته گزينش مي تواند بعد از احراز شرايط علمي و صلاحيتهاي اخلاقي، نسبت به صدور مجوز انعقاد قرارداد با داوطلب اقدام نمايد.

تبصره : مهلت دو ماهه از زمان وصول مدارك كامل به دبيرخانه هيات مركزي محسوب مي گردد, كه وصول آن از طرف دبيرخانه هيات مركزي كتبا به دانشگاه مربوط اعلام خواهد شد.

7-براساس بخشنامه هاي شماره 27344/4400/15 مورخ 14/10/71 و 6859/1722/15 مورخ 10/4/74 كميته گزينش مي بايست قبل از سپري شدن مدت استخدام رسمي آزمايشي ارزيابي لازم را از وضعيت صلاحيت عمومي عضو هيات علمي بعمل آورده و در صورتيكه ايشان را واجد صلاحيت عمومي براي تبديل وضعيت به رسمي قطعي ندانست، پرونده مزبور را به همراه صورتجلسه اعضاي كميته و كليه برگه هاي تحقيقاتي و مستندات لازم با امضاي دبير كميته (رياست دانشگاه) جهت اظهار نظر نهايي به هيات مركزي ارسال نمايد.

تبصره 1: كميته گزينش موظف است در مواردي كه صلاحيت عمومي متقاضي در هر يك از مراحل استخدامي (پيماني به رسمي آزمايشي و يا رسمي آزمايشي به رسمي قطعي) مردود شناخته مي شود به خدمت وي خاتمه داده و رونوشتي از حكم مربوطه را به دبيرخانه هيات ارسال نمايد.
تبصره 2: كميته موظف است در كليه مواردي كه تاييد صلاحيتهاي عمومي و علمي متقاضي منجر به صدور حكم رسمي آزمايشي و يا رسمي قطعي براي فرد مي شود, تصويري از حكم مربوطه را به دبيرخانه هيات مركزي ارسال نمايد.
اين آيين نامه در هفت ماده و 5 تبصره در تاريخ 1/8/74 به تصويب هيات مركزي گزينش استاد رسيد. بديهي است بخشهايي از آئين نامه قبلي (مصوب 26/3/65) كه اصلاحيه لازم در آنها صورت پذيرفته است ملغي و كان لم يكن تلفي مي گردد. 
گزينش دانشجو
آئين نامه گزينش اخلاقي داوطلبان ورود به دانشگاه ها
مصوب هفتمين و هشتمين جلسه شورايعالي انقلاب فرهنگ
الف: داوطلباني حق ورود به دانشگاه ها را دارند كه علاوه بر قبولي در امتحانات كنكور شرايط ذيل در مورد آنان احراز شده باشد.

بند 1- تدين به دين اسلام يا يكي ديگر از اديان آسماني

تبصره 1: ملاك تدين داوطلبان ادعاي خود ايشان است و هيچ كس خودسرانه حق تفتيش و تحقيق در عقايد آنان را ندارد.
تبصره 2: هرگاه داوطلبي در هنگام ورود به دانشگاه مدعي مسلماني يا متدين بودن به يكي از اديان آسماني ديگر گردد، ادعاي او پذيرفته خواهد شد مگر اين كه در يك محكمه صالح رسمي يا كميته مركزي انضباطي[1] خلاف آن ثابت شود كه در آن صورت از شخص مزبور حق تحصيل (و اگر وارد دانشگاه شده باشد، حق ادامه تحصيل) سلب خواهد شد.
مفاد و تبصره هاي بند (2) و (3) قسمت (الف) آئين نامه گزينش اخلاقي داوطلبان ورود به دانشگاهها (موضوع مصوبه شماره 1160/دش مورخ 10/4/64) بشرح زير اصلاح مي گردد.


بند 2- عدم احراز ضديت با نظام جمهوري اسلامي ايران
بند 3 - ملاك عدم احراز فساد اخلاقي حال فعلي داوطلب است و در صورتيكه در گذشته فساد اخلاقي داشته پذيرش او مشروط است به احراز توبه وي.
بند 4- نداشتن سابقه عضويت در ساواك و فرامانسونري و اذناب آن(2)
ب: روش گزينش
بند 1- در سوالات علمي (كنكور) سوالات عقيدتي و سياسي و اخلاقي منظور مي شود و داوطلبان بايد در پاسخ به اين سوالات نمره قبولي كسب كرده باشند.
بند 2- در مورد سوابق سياسي و اخلاقي داوطلبان بايد از نهادهايي چون وزارت آموزش و پرورش و دادستاني عمومي و دادسراي انقلاب و وزارت اطلاعات كتباً استعلام شود پس از اعلان نتيجه كنكور، در روزنامه ها مي توان اعلان كرد كه چند نفر به دليل مسائل اخلاقي و سوابق سوء مردود شده اند.
بند 3- (الحاقي) – هيات مركزي گزينش دانشجو مي تواند از داوطلباني كه هيچ منبع قابل تحقيق براي احراز شرايط گزينش در مورد آنها وجود ندارد مصاحبه بعمل آورد و براساس نتيجه آن نسبت به رد يا قبول مشروط (با اخذ تعهد) بودن آنها تصميم بگيرد. نحوه مصاحبه بر طبق دستورالعمل مصوب هيات عالي گزينش خواهد بود.
تبصره- كساني كه در سال جاري (1365) و يا سال قبل فارغ التحصيل شده اند از مفاد تبصره فوق الذكر مستثني بوده و با اخذ تعهد پذيرفته مي شوند.(3)


ج: نحوة استعلام سوابق داوطلبان
1- مشخصات كليه داوطلبان ورود به دانشگاه بلافاصله پس از ثبت نام و اسامي قبولشدگان بعلاوه 10 تا 15 درصد اضافي بايد برای استعلام و احراز شرايط لازم (كه توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعيين شده است) به مراكز پنجگانه ذيل ارسال شود:
1- وزارت آموزش و پرورش(4)
2- وزارت اطلاعات
3- دادستاني انقلاب
4- دادسراي عمومي
5- مركز اسناد تحقيق مربوط به كنكور سالهاي قبل


2- هرگاه مراكز پنجگانه فوق در مورد داوطلبي گزارش منفي ارائه ندادند، ورود داوطلب مزبور به دانشگاه بلامانع است، مگر اين كه گزارش منفي مستندي از منبع موثق ديگر، درباره وي واصل شده باشد.


3- داوطلباني كه داراي حداقل يك گزارش منفي باشند (خواه از مراكز پنجگانه فوق يا از منبع موثق ديگر) پرونده هايشان بايد همراه با مدارك موجود به هيات مركزي گزينش فرستاده شود. حكم نهايي در مورد ورود يا ممانعت از ورود چنين داوطلباني به دانشگاه بايد پس از بررسي هيات مركزي گزينش توسط قاضي هيات صادر شود.


د: شمول آئين نامه

اين آئين نامه خاص دوره هاي كارداني و كارشناسي و كارشناسي ارشد است. در مورد داوطلبان دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته از دانشگاهي كه داوطلب قبلا در مقطع ليسانس فارغ التحصيل گرديده (بجاي وزارت آموزش و پرورش) و همچنين محل كار داوطلبان (در صورتي كه اشتغال داشته اند) تحقيق بعمل خواهد آمد.
ﻫ: هيات مركزي گزينش دانشجو
تعيين صلاحيت اخلاقي داوطلبان بعهده هيات مركزي گزينش دانشجو است كه زير نظر مستقيم وزير فرهنگ و آموزش عالي خواهد بود، هيات مذكور توسط شورايعالي انقلاب فرهنگي منصوب مي شوند.
و: گزارش فعاليتها
وزير فرهنگ و آموزش عالي موظف است گزارش فعاليت هيات مركزي گزينش دانشجو را مرتبا به اطلاع شورايعالي انقلاب فرهنگي برساند.

1-الحاقي بموجب مصوبه جلسه شصت و هفتم مورخ 16/2/65 شوراي عالي انقلاب فرهنگي شماره 1074 روش مورخ 1/3/65
2-اصلاحي بموجب مصوب جلسه هفتاد و پنجم مورخ 10/4/65 شوراي عالي انقلاب فرهنگي شماره 2216/ دش مورخ 28/5/65
2-مصوبه جلسه مورخ 20/9/65 شوراي مشترك كميسيونهاي 1 و 2 شوراي عالي انقلاب فرهنگي شماره 5383/دش مورخ 28/10/65
3- اسامي دانش آموزان سال آخر دبيرستان به بخشهاي مربوطه در آموزش و پرورش فرستاده مي شود تا هر دانش آموزي كه مشهور به فساد اخلاقي و غيره است قبلا شناسايي شود و به اطلاع كميته گزينش رسانده شود


آئين نامه ايجاد هسته هاي تحقيق و نظردهي دانشگاه ها در امر گزينش داوطلبان ادامه تحصيل
(كارشناسي ارشد – بورس – اعزام و كارشناسي ناپيوسته)

 

(مصوب هشتاد و هفتمين جلسه مورخ 8/7/65 شورايعالي انقلاب فرهنگي)

ماده 1 – به منظور تسريع در امر گزينش داوطلبان ادامه تحصيل (كارشناسي ارشد، بورس، اعزام و كارشناسي ناپيوسته) در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي هسته تحقيق و نظردهي اوليه تحت نظر هيات مركزي گزينش دانشجو تشكيل مي شود. ماده 2 – تركيب هسته به شرح ذيل است:
1- يكي از اعضاء هيات رئيسه دانشگاه 2- يكي از اعضاء هيات علمي 3- يكي از دانشجويان دوره كارشناسي ارشد تبصره: اعضاي هسته توسط رئيس دانشگاه پيشنهاد مي شوند و پس از تاييد هيات مركزي گزينش دانشجو انتخاب و با حكم دبير هيات منصوب مي شوند.
ماده 3- وظايف هسته به شرح ذيل است:
1- تكميل پرونده داوطلبان ادامه تحصيل مذكور در ماده (1) كه فارغ التحصيل دانشگاه محل هسته مي باشند با تحقيق از منابع موثق موجود در آن دانشگاه 2- اظهارنظر اوليه نسبت به گزينش داوطلبان در دوره مربوط مطابق ضوابط گزينش همان دوره 3- ارسال پرونده داوطلبان به ضميمه اظهارنظر خود به هيات مركزي گزينش دانشجو جهت صدور راي نهائي 4- رعايت موارد و دستورالعملهاي ابلاغ شده از طرف هيات مركزي گزينش دانشجو.
ماده 4 – آئين نامه اجرائي هسته ها توسط هيات مركزي گزينش دانشجو تهيه و تصويب مي شود.
ماده 5 – بودجه و امكانات مورد نياز هسته توسط رئيس دانشگاه در اختيار هسته قرار مي گيرد.
شيوه گزينش ، در رابطه با ضوابط گزينش دانشجو
(مصوب يكصد و پنجاه و چهارمين جلسه مورخ 7/4/67 شورايعالي انقلاب فرهنگي)

در اعمال ضوابط گزينش دانشجو (موضوع مصوبه شماره 1110/ دش مورخ 31/3/67 شورايعالي)
1- هيات گزينش مي تواند از وزارت اطلاعات و دادستاني انقلاب درباره سوابق سياسي و از وزارت آموزش و پرورش درباره سوابق اخلاقي داوطلبان ورود به دانشگاه استعلام نمايد، ولي تحقيق از محل اقامت و همسايگان و كسبه به كلي ممنوع است.
در رابطه با مفاد بند (1) مصوبه "شيوه گزينش در رابطه با گزينش دانشجو" (موضوع ابلاغ شماره 1232 / دش مورخ 14/4/67) در مواردي كه گزارشي منفي درباره داوطلب داده مي شود، هيات مرکزی گزينش مجاز است كه فقط از رئيس يا مسئول اداره يا موسسه و جايي كه داوطلب در آن اشتغال داشته است استعلام كند (نه از كارمندان و اشخاص متفرقه) [1]

2- هيات مرکزی گزينش از لحاظ اخلاقي فقط بايد وضع داوطلبان را در همان سال در نظر بگيرد، ولي از لحاظ سياسي بايد سوابق آنان را به شرح ذيل در نظر گيرد.
الف- كساني كه سابقه فعاليت در گروههاي محارب داشته اند، اگر تاريخ اين فعاليت به قبل از خردادماه سال 1360 مربوط شود و پس از آن اين فعاليت متوقف شده باشد، توبه شخص محرز و مقبول شناخته مي شود. در مورد كساني كه با حزب منحله توده همكاري داشته اند، زمان صدور اطلاعيه دادستاني بايد در نظر گرفته شود. ب- كساني كه پس از خرداد سال 1360 در گروههاي محارب فعاليت داشته اند، در آن صورت توبه ايشان بايد احراز شود. در مورد كساني كه با حزب منحله توده همكاري داشته اند تاريخي كه بايد در نظر گرفته شود زمان صدور اعلاميه دادستاني است.
ضوابط گزينش دانشجو

(مصوب يكصد و پنجاه و يكمين جلسه مورخ 17/3/67 و يكصد و پنجاه و دومين جلسه مورخ 24//3/67 شورايعالي انقلاب فرهنگي شماره 1110 دش مورخ 31/3/67
1- كساني كه واجد هر يك از مراتب ذيل باشند از ورود به دانشگاه محروم خواهد بود.
الف – معتادين به مواد مخدر
ب- كساني كه اشتهار به فحشاء دارند (مراد از فحشاء رشوه و غيبت و امثال اينها نيست).
تذكر: اين اشتهار بايد آشكار باشد و نيازي به تحقيق نداشته باشد.
ج- معاندين بانظام جمهوري اسلامي (و معترضين)


2- كساني كه با اخذ تعهد در دانشگاه پذيرفته مي شوند.
از كساني كه در حق آنان وزارت اطلاعات يا مراجع قانوني گزارشهائي مشعر بر فساد اخلاقي يا فعاليتهاي سياسي داده باشند در هنگام ورود به دانشگاه تعهد گرفته مي شود كه رفتار خود را اصلاح كنند.
تذكر: حتي المقدور بايد سعي شود كه تعداد اين قبيل اشخاص زياد نباشد تا مساله تعهد گرفتن، لوث نگردد. در ارتباط با ضوابط جديد گزينش دانشجو (موضوع ابلاغ شماره 1110/ دش مورخ 31/3/67) مصاديق عناد و فساد اخلاقي بشرح ذيل تصويب گرديد.
الف – مصاديق عناد:
1- مبارزه مسلحانه با نظام جمهوري اسلامي ايران
2- داشتن وابستگي تشكيلاتي به گروههاي محارب
3- پرداخت كمك مالي به گروههاي محارب يا هواداري تشكيلاتي نمودن از آن گروهها، يا داشتن عضويت در آنها.
4- تبليغ ماترياليسم واديان ساختگي (مراد از تبليغ صرف تفوه به افكار ماترياليسم نيست، بلكه سعي در ترويج و اشاعه آن است).

ب- مصاديق فساد اخلاقي
1- اعتياد به مواد مخدر
2- اشتهار به فحشاء [1]
با توجه به پيشنهاد شماره 440/ع ش مورخ 20/4/67 شوراي مشترك كميسيونهاي 1 و 2 شورايعالي انقلاب فرهنگي و نظريه آن شورا در رابطه با ضوابط جديد گزينش دانشجو (موضوع مصوبه شماره 1110/ د ش مورخ 31/3/67 شورايعالي) بند (3) مصوبه مذكور بشرح زير تكميل و اصلاح مي گردد.
بند 3 (اصلاحي) – گزينش دانشجو در كليه رشته ها مطابق ضوابط جديد گزينش دانشجو انجام مي گردد. مگر دانشجويان رشته هاي دبيري و ساير رشته هايي كه دانشجويان با سپردن تعهد استخدام وارد آنها شده اند. ضمنا كليه مقررات و آئين نامه هاي قبلي مربوط به امر گزينش مغاير با مواد فوق ملغي است. [2]