شنبه ١٣ خرداد ١٤٠٢

تشكيلات گزينش وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

الف) هيأت مركزي گزينش:

هيأت مركزي گزينش بعنوان مرجع گزينش وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي باشد و اعضاي هيأت مذكور كه با حكم دبير هيأت عالي گزينش منصوب مي شوند عبارتند از:

1- نماينده وزير
2- نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
3 - نماينده هيأت عالي گزينش

هيأت مركزي گزينش داراي يك دبير مي باشد كه با پيشنهاد اعضاء هيأت مركزي و حكم دبير هيأت عالي گزينش به مدت 4 سال منصوب مي گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است . تغيير دبير با تصويب هيأت عالي خواهد بود.

ب) هسته هاي گزينش:

هسته هاي گزينش در دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي سراسر كشور و ستاد مركزي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مركب از 3 تا 5 عضو بوده و توسط هيأت مركزي گزينش تشكيل و اعضاي آن به پيشنهاد هيأت مركزي و پس از تأييد صلاحيت آنان از سوي هيأت عالي ، با امضاء دبير هيأت مركزي گزينش منصوب مي شوند .
هسته هاي گزينش داراي يك مدير خواهند بود كه با حكم دبير هيأت مركزي منصوب مي شوند.
هسته هاي گزينش انجام مراحل اجرايي گزينش متقاضيان استخدام دردانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي سراسر كشور وهسته گزينش ستاد مركزي در وزارت متبوع ،انجام مراحل گزينش متقاضيان استخدام در ستاد مركزي وزارتخانه ، سازمان بيمه خدمات درماني ، سازمان انتقال خون ، انستيتوپاستور انستيتوتغذيه و بيمارستان قلب را عهده دار مي باشند.


اهم وظايف هيأت مركزي گزينش :

اهم وظايف هيأت مركزي گزينش طبق قانون گزينش كشور و آئين نامه اجرايي اين قانون به شرح زير مي باشد:
1- ايجاد ، تفكيك ، ادغام و انحلال هسته هاي گزينش طبق دستورالعملهاي هيأت عالي گزينش
2- بررسي و انتخاب اعضاء هسته هاي گزينش ، مسؤول و معاونين دبيرخانه ومعرفي به هيأت عالي گزينش
3- رسيدگي به شكايات در مرحله دوم تجديدنظر
4- اجراي مصوبات ، دستورالعملها ، بخشنامه ها و ساير امور محوله كه از سوي هيأت عالي گزينش ابلاغ مي گردد6.
5- ايجاد هماهنگي ، آموزش ، بازرسي ، نظارت و ارزشيابي عملكرد كليه هسته هاي گزينش و تهيه بخشنامه هاي مربوطه
6- ارتباط و هماهنگي لازم با دستگاهها و مراجع ذيربط
7- پيشنهاد نمودار تشكيلاتي و بودجه هيأت مركزي و هسته هاي گزينش تابعه به وزارت متبوع
8- رسيدگي به تخلفات گزينشي ( عدم رعايت قانون گزينش) كاركنان هسته هاي گزينش
9- ارزشيابي سالانه مسؤول و معاونين دبيرخانه هيأت و اعضاي هسته هاي گزينش


ساختار و تشكيلات هیأت مرکزی گزینش:

در تاريخ 2/1/75 بر اساس آخرين اصلاحات در ساختار تفضيلي واحدهاي تابعه ستاد وزارت متبوع اختصاص 33 رديف به هيأت مركزي گزينش و 9 رديف به هسته مركزي گزينش شماره يك و 8 رديف به هستة مركزي گزينش شماره 2 از طريق سازمان اموراداري و استخدامي تأييد و ابلاغ گرديد.
با توجه به سياست كلي نظام دركوچك سازي ساختار اداري دولت ،طبق آخرين تعديل انجام شده در رديف هاي تشكيلاتي هيأت مركزي ،تعداد رديف هاي اين هيأت وهسته هاي شماره 1و2 از 50 رديف به 31 رديف مستمر و7 رديف موقت () تعديل يافته است.چارت تشكيلاتي هيأت مركزي و هسته هاي مركزي شماره 1و2 بر اساس آخرين تغييرات درصفحه 5 درج شده است.
لازم به ذكر است شرح وظايف پستهاي سازماني هيأت مركزي و هسته گزينش منطبق با حدود وظايف و اختيارات هيأت هاي مركزي و هسته هاي گزينش مصرح در قانون و آيين نامه اجرايي قانون گزينش كشور و دستورالعمل هاي مربوطه تهيه و تدوين گرديده است.