چهارشنبه ١٧ خرداد ١٤٠٢

آدرس : سبزوار -خیابان اسدآبادی- کوچه جنب بیمارستان حشمتیه - روبروی درب شرقی بیمارستان  - هسته گزینش

کد پستی : 63791-96138

صندوق پستی : 107

  • تلفن مدیر هسته:  44242101 - 051
  • نمابر:                  44242103 - 051
  • تلفن امور اداری:      44242103-051
  • تلفن واحد برادران:   44242103- 051
  • تلفن واحد خواهران: 5-44242104 -051

آدرس پست الکترونیکی :  S.sabzevar@behdasht.gov.ir