دسترسی سریع
سه شنبه ٢٦ تير ١٤٠٣

                                                                                                  

افسانه رحیمیان

رئیس واحد نظارت و پایش عملکرد

تحصیلات : فوق لیسانس حسابداری

شماره تماس :44011091-051

 

 

 سیدمحمود حسینی                                                                                                                                        اسماعیل خسروجردی

تحصیلات : فوق لیسانس حسابداری                                                                                                               تحصیلات :لیسانس حسابداری

کارشناس پایش                                                                                                                                              کارشناس پایش

شماره تماس :44011019-051                                                                                                                     شماره تماس : 44011091-051

 

 محبوبه جلالی فر                                                                                                                                                         زهره کرابی

 کارشناس پایش                                                                                                                                         کارشناس پایش 

تحصیلات : لیسانس حسابداری                                                                                                           تحصیلات :فوق لیسانس حسابداری         

 شماره تماس : 44011053-051                                                                                                         شماره تماس : 44011053-051

   

 

 امیر یزدی                                                                                                                                             حسن  برزگر

 کارشناس پایش                                                                                                                                 کارشناس پایش

تحصیلات : لیسانس حسابداری                                                                                                       تحصیلات : فوق لیسانس حسابداری                

 شماره تماس :44011053-051                                                                                                      شماره تماس : 44011061-051