دسترسی سریع
سه شنبه ٢٦ تير ١٤٠٣

تصویر آقای حسن چشمی معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

آقای حسن چشمی

سمت : معاون توسعه مدیریت و منابع

تلفن : 44011039-051

فکس : 44238012-051

آدرس : سبزوار، باغ ملی، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، طبفه دوم، مدیریت توسعه و منابع