هزینه ویزیت، اقامت در بخش دولتی

 

 

تعرفه سرپایی پزشکان و پاراکلینیک بخش دولتی در سال 96