هزینه ویزیت، اقامت در بخش خصوصی

 

تعرفه سرپایی پزشکان و پاراکلینیک بخش خصوصی در سال 96