چهارشنبه ٠١ آبان ١٣٩٨
شوراهای دانشکده

شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir