هنگام بروز حادثه با 115 تماس بگیرید.
مطالب آموزشی

 

 

   دانلود : مارگزیدگی_عقرب_گزیدگی.pdf           حجم فایل 353 KB
   دانلود : EOP.pdf           حجم فایل 318 KB
   دانلود : تریاژ_استار.pdf           حجم فایل 778 KB
   دانلود : هیپوترمی_و_سرمازدگی.pdf           حجم فایل 301 KB
   دانلود : مدیریت_درمان_سکته_قلبی.pdf.pdf           حجم فایل 2634 KB
   دانلود : گرمازدگی.pdf           حجم فایل 237 KB
   دانلود : سوختگی_حرارتی.pdf           حجم فایل 207 KB
   دانلود : راهنمای_بالینی_سوختگی_و_سرمازدکی.pdf           حجم فایل 202 KB
   دانلود : تریاژ_تلفنی.docx           حجم فایل 179 KB
   دانلود : بیماران_قلبی_اندیکاسیون_عدم_اعزام.docx           حجم فایل 16 KB
   دانلود : بیماران_قلبی_الگوریتم_تریاژ_تلفنی.doc           حجم فایل 60 KB
   دانلود : اگوریتم_پیشرفته.pdf           حجم فایل 1371 KB
   دانلود : PROTOCOLE_CVA.pdf           حجم فایل 196 KB
   دانلود : Off_line_PROTOCOLE_CVA.pdf           حجم فایل 253 KB
   دانلود : کرونا_ویروس.rar           حجم فایل 4329 KB
   دانلود : zed_ofoni_kodha_va_taghizat.pdf           حجم فایل 1929 KB
   دانلود : EMS.pdf           حجم فایل 1932 KB
   دانلود : میکروونتیلاتور.pdf           حجم فایل 530 KB
   دانلود : فنی_اسپرینتر.PDF           حجم فایل 1108 KB
   دانلود : دستورالعمل_نحوه_استفاده_از_AED.pdf           حجم فایل 1120 KB
   دانلود : پمفلت.pdf           حجم فایل 549 KB
   دانلود : heart_pian.pdf           حجم فایل 1034 KB
   دانلود : drug.pdf           حجم فایل 875 KB
   دانلود : CPCR2.pdf           حجم فایل 1460 KB