هنگام بروز حادثه با 115 تماس بگیرید.
ستاد هدایت

 

 

   دانلود : شرح_وظایف_مرکز_هدایت_عملیات_بحران.pdf           حجم فایل 234 KB
   دانلود : text_eoc2.doc2.pdf           حجم فایل 772 KB
   دانلود : text_eoc2.doc2.docx           حجم فایل 93 KB
   دانلود : الف_15.pdf           حجم فایل 129 KB
   دانلود : الف_9_2.pdf           حجم فایل 2877 KB