هنگام بروز حادثه با 115 تماس بگیرید.
معرفی مدیر

دكتر علي شريفان 

مدير مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي سبزوار