معرفی

نام ونام خانوادگی

علی      شاهی

مدرک تحصیلی

دانشجوی دکترای PHDمدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی


سوابق؛

_کارشناس اموربیمارستانها

_کارشناس ارزیابی موسسات پزشکی

_ارزیاب ارشدونماینده وزارت بهداشت دراعتباربخشی بیمارستانها

_ارزیاب طرح تحول نظام سلامت

ساعت
اوقات شرعی