دسترسی سریع
پنج شنبه ١١ خرداد ١٤٠٢

 نظارت بر اجراي قوانين ، مقررات و آيين نامه هاي مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي

 بازديد و نظارت بر اجراي ضوابط ساختماني ، تجهيزاتي و آزمايشگاهي واحد هاي توليدي در مراحل مختلف اجراي طرح

صدور مجوز هاي بهداشتي شامل پروانه هاي تاسيس و بهره برداري ، مسئول فني ، ساخت و شناسه نظارت كارگاهي

بازديد از واحد هاي توليدي و نمونه برداري از محصولات آن واحد ها و كنترل مواد اوليه

نظارت بر اجراي ماده 11 قانون و مندرجات برچسب محصولات توليدي كارخانجات و كارگاه ها

 درجه بندي واحدهاي توليدي و اجراي دستورالعملPRPS 

(PMS) پايش محصولات غذايي ، آرايشي و بهداشتي در سطح عرضه 

 ارتقاء سطح آگاهي عمومي جامعه در زمينه كاري و همچنين آموزش مسئولين فني واحد هاي توليدي تحت نظارت

 كنترل و نظارت بر ساخت مواد از نظر فرمول ساخت و بهداشتي بودن محصول

 پاسخ گويي به سوالات و رسيدگي به شكايات مربوط به مواد غذايي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي در سطح توليد

معرفي واحد هاي متخلف به كميسيون ماده 11 و مراجع قضايي و پيگيري پرونده هاي متخلفين تا حصول نتيجه

 هماهنگي و مشاركت با ادارات و سازمان هاي مربوطه و پاسخ به استعلامات واصله در زمينه اجراي طرح هاي مرتبط با مواد غذايي ، آرايشي و بهداشتي

 تشكيل كميته فني - قانوني صدور پروانه هاي بهداشتي

 شركت در كميته هاي تخصصي (كميته تدوين ضوابط ، كميته شير ، كميته آرد و نان ، كميته مبارزه با قاچاق كالا و ارز ، كميته امنيت غذايي)