دسترسی سریع
يکشنبه ٣١ تير ١٤٠٣

شرح وظایف آزمایشگاه :

1- انجام آزمون های میکروبی بر روی فرآورده های غذایی ، آرایشی و بهداشتی

2-انجام آزمون های شیمیایی بر روی فرآورده های غذایی ، آرایشی و بهداشتی

3-کنترل بهداشتی مواد اولیه و فرآورده های کارخانجات و کارگاه های تولیدی مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی مطابق با آخرین استاندارد های ملی موجود و اظهار نظر کارشناسی در مورد قابلیت مصرف آنها

4-کنترل مواد خوراکی ، آرایشی وبهداشتی در سطح عرضه از طریق نمونه برداری معاونت بهداشتی

5-آموزش کارآموزان ومسئولین فنی کارخانجات تولیدی و ارزیابی توانایی آنها در کنترل کیفیت فرآورده های غذایی ، آرایشی و بهداشتی

6-کنترل و اجرای ضوابط و استانداردهای تعیین شده جهت صدور پروانه های بهره برداری و ساخت محصولات تولیدی توسط تولید کننده گان

7-بررسی صلاحیت آزمایشگاههای مواد غذایی ، بهداشتی و آرایشی  همکار و کارخانجات تولیدی

8-بررسی روشهای جدید کنترل کیفیت فرآورده های غذایی ، آرایشی وبهداشتی و به روز کردن اطلاعات علمی موجود در آزمایشگاه

9-انجام طرح های تحقیقاتی با هماهنگی معاونت  معاونت غذا ودارو