اهداف

اهداف

-         بررسی وشناسایی پتانسیل های بالقوه وبالفعل دانشکده های دانشگاه جهت اخذ رشته تحصیلی جدید

-         بررسی درخواست رئوسای دانشکده ها مبنی براخذ رشته تحصیلی جدید با توجه به نیاز جامعه وامکانات موجود

-         بررسی درخواست گروه های آموزشی دانشکده ها جهت تفکیک با توجه به امکانات هرگروه

-         نیاز سنجی منطقه بالاخص مناطق محروم شهرستان جهت تربیت نیروی انسانی به ویزه نیروهای فارغ التحصیل بومی جهت جذب درمناطق محروم شهرستان