معرفی

توجه به گسترش وتوسعه کمی وکیفی رشته های جدید آموزشی در دانشگاه  وبه دنبال آن تاسیس دانشکده جدید با توجه به نیازهای منطقه یکی از برنامه های مرکز مطالعات  وتوسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.