دسترسی سریع
سه شنبه ١٢ مرداد ١٤٠٠

نام ونام خانوادگی

سمت

شماره تماس

مهندس محمد عبداله زاده

  مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی

051-44018545

مهندس معصومه فاتحی

کارشناس مسئول مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی

و رسیدگی به شکایات

051-44018542

مهندس عباس نقیبی

کارشناس ارشد مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی

051-44018544

مهندس محمد بروغنی

کارشناس ارشد مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی

051-44018547

مهندس مسعود سیرغانی

کارشناس مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی

051-44018546

مهندس فریبا اصغری

دبیرخانه

051-44018543