صفحه اصلی > کمیته تحقیقات دانشجویی > کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی 

دوشنبه ٠٥ اسفند ١٣٩٨

  • کارگاه پروپوزال نویسی

  • برگزاری جلسه پزشک پژوهشگر

  • جلسه پزشک پژوهشگر ویژه دانشجویان رشته پزشکی

  • بـرگـزاری اسـتـارتـاپ در حـوزه سـلـامـت

  • کـارگـاه نـقـش فـنـاوری در حـوزه سـلـامـت
    کارگاه نقش فناوری در حوزه سلامت با تدریس جناب آقای دکتر وطن پور (رئیس دفتر فناوری سلامت)

لینک سایت کمیته تحقیقات دانشجویی

http://hbi.ir/Part1/Unit.aspx?hbsId=94&category=1&templateid=1&hdlId=0