صفحه اصلی > کمیته تحقیقات دانشجویی > کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی 

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨

  • کـارگـاه اخـلـاق پـژوهـش و سـرقـت عـلـمی

  • برگزاری کارگاه روش تحقیق مقدماتی ‎
    برگزاری کارگاه روش تحقیق مقدماتی کمیته تحقیقات دانشجویی 5 آذر ماه 1398‎

  • کارگاه جستجوی منابع الکترونیک

  • انـتـخـاب دانـشـجـوی بـرتـر پـژوهـشـی

  • کارگاه پورپوزال نویسی مورخ 11 مهر 1398‎

لینک سایت کمیته تحقیقات دانشجویی

http://hbi.ir/Part1/Unit.aspx?hbsId=94&category=1&templateid=1&hdlId=0