دسترسی سریع
چهارشنبه ٠٣ مرداد ١٤٠٣
En


دانشگاه علوم پزشكي سبزواردرسال 1365 باظرفيت 80 دانشجو تحت عنوان دانشكده پرستاري ومامايي سبزواروزير نظردانشگاه علوم پزشكي مشهد تاسيس وعهده دار تربيت دانشجويان پرستاري ومامايي درمقطع كارداني گرديد.

درسال 1373 دانشكده علوم پزشكي سبزوار مستقل گرديد.

 در سال 1387از دانشکده به دانشگاه تغيير وضعيت داد و شامل 4 دانشكده پزشكي- بهداشت- پيراپزشكي-پرستاري ومامايي مي باشد.

دانشکده پرستاری ومامایی با 5 رشته تحصیلی  به شرح ذیل درمقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و کارشناسی مشغول به فعالیت می باشد.

_ پرستاری

_مامایی

_کارشناسی ارشد پرستاری  داخلی و جراحی

_کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

_کارشناسی ارشد پرستاری سالمندان

- کرشناسی ارشد پرستاری اورژانس