دسترسی سریع
سه شنبه ٢٦ تير ١٤٠٣

شرایط ارسال نمونه به آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی

1.  نمونه باید با نامه یا فرم ارسال نمونه از مرکز مجاز مانند اداره نظارت بر مواد غذایی، شبکه های بهداشت محیط، بخش خصوصی طرف قرارداد با آزمایشگاه و سایر سازمان های دولتی اعم از دادگاه یا نیروی انتظامی که باید با نظر رئیس آزمایشگاه باشد.

2.  نامه یا فرم ارسالی باید خوانا و بدون خط خوردگی، لاک گرفتگی و همراه با مهر و امضا مقام مسئول باشد.

3.  مشخصات مندرج در فرم ارسالی باید شامل موارد زیر باشد:

3.1.    شماره و تاریخ نامه.

3.2.    نام کامل نمونه.

3.3.    شرایط نگهداری و ارسال نمونه  به آزمایشگاه (منجمد، در مجاورت یخ، در دمای معمولی و...).

3.4.    تاریخ تولید و انقضاء نمونه.

3.5.    شماره پروانه ساخت و یا کد بهداشتی.

3.6.   علت ارسال نمونه (ترخیص، پیش نمونه آزمایشی، صدور پروانه ساخت، کنترل مستمر، شکایتی، مشکوک، پیگیری پرونده).

3.7.    نوع آزمایشات درخواستی (مطابقت با استاندارد، شیمیایی، میکروبی و...).

3.8.    محل نمونه برداری(اماکن عمومی، کارگاه، کارخانه، مراکز پخش و...).

3.9.    تاریخ دقیق نمونه برداری.

4.  مقدار یا تعداد نمونه ارسالی باید مطابق با جدول تعریف شده آزمایشگاه باشد.

5.  نمونه های ماده اولیه باید در ظروف مناسب ارسال شود.

6.  نمونه باید دارای برچسب با مشخصات کامل مطابق با استانداردهای ملی باشد.

7.  از تاریخ صدور نامه توسط مرکز ارسال نمونه تا زمان وصول نامه به آزمایشگاه نباید بیش از 7 روز کاری گذشته باشد.

8.  در مواردی که علت نمونه برداری مشکوک قید می گردد؛ موارد شک بطور کامل توضیح داده شود.

9.   چنانچه نمونه شکایتی باشد؛ باید کپی شکایت فرد ضمیمه نامه گردد و اگر شکایت به صورت تلفنی ضبط شده توضیحات کامل در مورد علت شکایت توسط کارشناس نمونه بردار قید گردد.

 

 

 

 

   دانلود : دستو_رالعمل_ایمنی_آزمون.doc           حجم فایل 164 KB
   دانلود : SOP_دستورالعمل_نگارش.zip           حجم فایل 23 KB
   دانلود : ضوابط_ازمایشگاه_همکار.pdf           حجم فایل 87 KB
   دانلود : فرم_درخواست_تاسیس_آزمایشگاه.pdf           حجم فایل 139 KB