معرفی پرسنل

مدیر محترم آمار و فناوری اطلاعات         جناب آقای مهندس رضا یوسفی

 

پرسنل شاغل در مدیریت فناوری


کارشناس زیرساخت                                        جناب آقای مهندس محمد جواد صبری

کارشناس اکانتینگ و مجازی سازی                      سرکار خانم مهندس عاطفی

کارشناس وب سایت                                       جناب آقای مهندس سعید شجاع

کارشناس محترم اتوماسیون های اداری و مالی       جناب آقای دکتر علی شهابی پور

 

 

پرسنل فناوری اطلاعات معاونت ها


کارشناس فناوری اطلاعات معاونت توسعه مدیریت و منابع                                        مهندس کاظمی

کارشناس فناوری اطلاعات معاونت بهداشتی                                                           مهندس صالح آبادی

مسئول فناوری اطلاعات معاونت تحقیقات و فناوری و دانشجویی و آموزشی            مهندس سعید شجاع

کارشناس فناوری اطلاعات معاونت درمان                                                                 مهندس محسن پور بهرامی

کارشناسان فناوری اطلاعات معاونت تحقیقات و فناوری و دانشجویی و آموزشی       مهندس شورآبادی - مهندس زحمتکش - مهندس رحمان پناه
پرسنل فناوری اطلاعات بیمارستان ها


کارشناس فناوری اطلاعات مرکزآموزشی،پژوهشی ودرمانی امدادشهیددکتربهشتی     مهندس نزل آبادی

کارشناس فناوری اطلاعات  مرکزآموزشی،پژوهشی ودرمانی واسعی                           مهندس شوریده یزدی

کارشناس فناوری اطلاعات  مرکزآموزشی،پژوهشی ودرمانی شهیدان مبینی               مهندس عوضوردی

کارشناس فناوری اطلاعات  بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حشمتیه                     مهندس علی جلالی فر

 

 

پرسنل واحد آمار


کارشناس آمار       سرکار خانم کرامتی

کارشناس آمار       سرکار خانم ایزی