معرفی پرسنل

 

مدیر آمار و فناوری اطلاعات         مهندس رضا یوسفی

 

پرسنل شاغل در مدیریت فناوری اطلاعات - زیرساخت


مسئول واحد شبکه و زیرساخت                            دکتر علی شهابی پور

کارشناسان زیرساخت                                        مهندس نادر سماعی - مهندس محمدعلی بانژاد

 

 

پرسنل شاغل در مدیریت فناوری اطلاعات - نرم افزار


مسئول واحد نرم افزار                                       مهندس سعید شجاع

کارشناسان واحد نرم افزار                                    مهندس حسین شکیبا، مهندس مهدی نظیف، مهندس مهرزادی فر

 

پرسنل شاغل در مدیریت فناوری اطلاعات - آمار


مسئول واحد آمار                                             خانم کرامتی

کارشناس واحد نرم افزار                                   خانم ایزی

 

 

پرسنل فناوری اطلاعات معاونت ها


کارشناس فناوری اطلاعات معاونت درمان                                                                 مهندس محسن پور بهرامی

             کارشناس فناوری اطلاعات  اورژانس                                                            مهندس شورآبادی

کارشناس فناوری اطلاعات معاونت بهداشتی                                                           مهندس صالح آبادی - مهندس داورزنی - مهندس عاطفی

کارشناس فناوری اطلاعات معاونت توسعه مدیریت و منابع                                        مهندس کاظمی

کارشناسان فناوری اطلاعات معاونت دانشجویی و آموزشی                                    مهندس هاشمی خواه - مهندس زحمتکش - مهندس رحمان پناه - مهندس محمد جلالیفر

کارشناسان فناوری اطلاعات معاونت تحقیقات و فناوری و غذا و دارو                       مهندس داورپناه


 


 

پرسنل فناوری اطلاعات شبکه های بهداشت


کارشناس فناوری اطلاعات شبکه بهداشت و درمان داورزن                                          مهندس برقبانی

کارشناس فناوری اطلاعات شبکه بهداشت و درمان خوشاب                                          مهندس حجازیان

کارشناس فناوری اطلاعات شبکه بهداشت و درمان جغتای                                          مهندس حسینی

کارشناس فناوری اطلاعات شبکه بهداشت و درمان جوین                                            مهندس نقابی


 

 

 


پرسنل فناوری اطلاعات بیمارستان ها


کارشناس فناوری اطلاعات  مرکزآموزشی،پژوهشی ودرمانی واسعی                           مهندس شوریده یزدی - مهندس عارفی - مهندس عبادی

کارشناس فناوری اطلاعات  بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حشمتیه                     مهندس علی جلالی فر - مهندس سپهری مجد

کارشناس فناوری اطلاعات مرکزآموزشی،پژوهشی ودرمانی امدادشهیددکتربهشتی     مهندس نزل آبادی - مهندس تقی زاده

کارشناس فناوری اطلاعات  مرکزآموزشی،پژوهشی ودرمانی شهیدان مبینی               مهندس عوضوردی - مهندس علیمحمدی

کارشناس فناوری اطلاعات  بیمارستان ولی عصر جغتای                                                مهندس حسینی - مهندس محمد جلالیفر

کارشناس فناوری اطلاعات  بیمارستان قمر بنی هاشم نقاب                                         مهندس سردارآبادی

کارشناس فناوری اطلاعات  کلینیک ویژه                                                                       مهندس جاویدمهر