اولویتهای پژوهشی

اولویت های پژوهشی مرکز مطالعات (با تاکید بر طرح تحول آموزش ) در سال 95

 

1.

1- طراحی  و اجرای بسته های آموزش چند رسانه ای و مجازی

2- طراحی تدوین و اجرای برنامه های آموزشی با استفاده از انیمیشن و فیلم و بررسی اثربخشی آن ها بریادگیری دانشجویان

3-تاثیر استفاده از روش های نوین آموزشی نظیر شبیه سازی و مدلینگ برآموزش دانشجویان

4-آموزش مبتنی بر شبیه سازی و تاثیر آن یادگیری و انگیزش دانشجویان

5-تدوین محتوای الکترونیکی برای درس های مختلف

6-بررسی تاثیر آموزش دانشگاهی بر ارتقا عوامل زمینه ساز تفکر انتقادی در دانشجویان دانشگاه(آموزش پاسخگو)

7-مداخلات بهبود کیفیت آموزش( بالینی و غیربالینی) ( آموزش پاسخگو)

8-مداخلات بهبود کیفیت ارزشیابی( بالینی و غیربالینی) ( آموزش پاسخگو)

9-آسیب شناسی فعالیت های آموزشی اعضاء هیات علمی(آموزش پاسخگو)

10-آسیب شناسی فرآیندهای یاددهی و یادگیری در دانشگاه ( آموزش پاسخگو)

11-آسیب شناسی انگیزش اساتید در دانشگاه( آموزش پاسخگو)

12-بررسی توان بالقوه انگیزشی در اعضاء هیات علمی

13-مقایسه فضاهای آموزشی موجود در دانشگاه با استانداردهای مربوطه( آموزش پاسخگو)

12-بررسی تحقق اهداف آموزشی( آموزش پاسخگو)

14-تدوین و بازنگری برنامه آموزشی بر اساس دیدگاه فارغ التحصیل و شاغلین در رشته های مختلف موجود در دانشگاه بر اساس نیازهای مهارتی مورد نیاز در محیط های کاری ( آموزش پاسخگو)

15-طراحی کدهای اخلاقی در انشگاه

16-آسیب شناسی اخلاق حرفه ای در دانشگاه

17-چالش های بین المللی سازی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه

18-ارزیابی خصوصیات غیر شناختی موثر بر کیفیت یادگیری و خدمت دهی دانشجویان علوم پزشکی

19-تدوین استانداردهای ساختاری دانشگاه های کارآفرین

20-تدوین استانداردهای فرآیندی دانشگاه های کارآفرین

21-تدوین استانداردهای کارکردی دانشگاه های کارآفرین

22-تدوین استانداردهای زیرساختی دانشگاه های کارآفرین

23-ارزشیابی کیفیت آموزشی در گروههای آموزشی پایه و بالینی

24-بررسی میزان رضایت مندی بیماران از خدمات ارائه شده توسط اعضای هیئت علمی و دانشجویان

25-ارزشیابی اساتید توسط دانشجو و کارآیی آن در بهبود فرایند آموزشی

26- نقش ارزیابی درونی در بهبود و ارتقاء کیفیت آموزش دانشگاهی

27-مهارت های ارتباطی و حرفه ای در ارتباط با بیماران

28-خودارزیابی مهارت های دانشجویان علوم پزشکی

29-بررسی روشهای نوین آموزش بر یادگیری دانشجویان

30-بررسی الگوهای مختلف یادگیری در بین دانشجویان رشته های مختلف

31-الزامات مدیریت و سیاستگزاری علمی در دانشگاه از دید اساتید

32-بررسی سبکهای یادگیری دانشجویان در دانشکده های مختلف

33-طراحی ، تدوین و بازنگری برنامه های درسی مختلف در دانشکده های مختلف

34-مزایا و معایب یادگیری از همتایان در کارورزی و دروس پایه از دید دانشجویان

35-شاخص های موثر بر یادگیری  از دیدگاه دانشجویان

36-بررسی تاثیر آموزش تفکر انتقادی بیمار محور بر استدلال بالینی دانشجویان

37-بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر استدلال بالینی بر انگیزه دانشجویان

38-بررسی تاثیر آموزش تلفیقی بر یادگیری مباحث مختلف درسی

39-اثربخشی تکنولوژی آموزشی در تدریس بر انگیزش و یادگیری دانشجویان  

40-بررسی تاثیر تحلیل سوالات آزمون های پایان ترم بر سوالات آزمون های بعدی اساتید