چهارشنبه ١٣ اسفند ١٣٩٩
کمیته های بیمارستان

   دانلود : آیین_نامه_داخلی_کمیته_های_بیمارستانی.pdf           حجم فایل 563 KB
   دانلود : اسامي_دبيران_كميته.docx           حجم فایل 16 KB
   دانلود : چارت_كميته_هاي_بيمارستاني.docx           حجم فایل 14 KB