دوشنبه ٢٣ فروردين ١٤٠٠
تحول و نوآوری

(سامانه مدیریت پژوهش(کایپر

شرح وظایف

شرح وظايف واحد برنامه­ ريزي آموزشي

 

وظايف واحد برنامه­ ريزي آموزشي بر اساس نقشه جامع علمي دانشگاه، برنامه عملياتي حوزه معاونت آموزشي و برنامه راهبردي مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه به شرح ذيل است:
-هدايت و نظارت بر فرايند تأسيس و راه ­اندازي رشته با توجه به «شيوه نامه راه اندازي و طراحي برنامه هاي درسي رشته هاي جديد در دانشگاه»

- سياستگذاري، نظارت و پايش چگونگي به ­كارگيري اصول و مباني علمي و روزامد آموزشي در برنامه ­ريزي، بازنگري و ارزشيابي شقوق مختلف برنامه ­هاي آموزشي رشته ­هاي داير در دانشگاه

- سياستگذاري و پايش روند گنجانده شدن موضوع اخلاق و تعهد حرفه ­اي، مهارت ­هاي ارتباطي و تقويت عملكرد مبتني بر شواهد در برنامه ­هاي درسي در سطوح و رده ­هاي مختلف آموزشي

- پيگيري، گسترش و تصويب برنامه هاي درسي مبتني بر توانمندي­ در دوره ­هاي آموزشي داير در دانشگاه

- ارتقاي سطح آگاهي و توانمندي دست ­اندركاران حوزه برنامه ­ريزي آموزشي در دانشكده ­ها

- انجام پژوهش هاي كاربردي به منظور ارتقاي كيفيت و كميت فرايند برنامه ريزي آموزشي در دانشگاه

واحدها
گزارش عملکرد مرکز