مسئول کمیته

 

مسئول کمیته توسعه رشته ها

دکتر نسرین فاضل

دکترای بهداشت عمومی

عضو  هیات علمی  دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 

آدرس الکترونیکی: shoreh1368@yahoo.co.uk

تلفن تماس: 44011452