مسئول کمیته

 

مسئول کمیته پژوهش در آموزش:

دکتر فروغ السادات مرتضوی

دکترای تخصصی بهداشت باروری

استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی

 

 

آدرس الکترونیکی:frmortazavi@yahoo.com

تلفن:44011491-051

 

کارشناس کمیته :

 اکرم قدرتی -کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی

 آدرس الکترونیکی : aghodrati88@yahoo.com

 تلفن تماس : 44011491-051