اعلانات

 

 

********

بدينوسيله به استحضار مي رساند مطابق با بخشنامه ودستورالعمل اجرايي انجام معاينات شغلي مركز سلامت محيط وكار وزارت بهداشت, انجام معاينات شغلي تنها از طريق" پزشكان دوره ديده طب كار داراي مجوز انجام معاينات شغلي از معاونت بهداشتي و در حوزه پروانه مطب همان شهرستان" صورت مي گيرد و بديهي است كه انجام معاينات توسط ساير پزشكان فاقد وجاهت قانوني خواهد بود. (قسمت الف رديف 4 بخشنامه )ضمنا اسامي پزشكان داراي مجوز انجام معاينات شغلي از اين معاونت به شرح ذیل می باشد :

 

1-دكتر امير سميع زاده   مجتمع پزشكي پارسيان ت: 44229757 051   تاریخ اتمام مجوز  98/06/26

2- دكتر رضا ناوي   ابتداي بلوار چمران       تلفن:44217020 051        تاریخ اتمام مجوز  98/06/26

3-دکتر سید حسین زاهدی فرد               تلفن:05145622042            تاریخ اتمام مجوز  98/09/22

4-دکتر رضا قاسمی        نقاب پشت بانک سپه   تلفن:               0515225377             98/06/26

5- دکتر عاطفه اسدی  مرکز معاینات شغلی معاونت بهداشتی     تلفن 05144645620        98/06/26

_______________________