آرمان های سازمانی

آرمان های سازمانی:

تقویت اعتماد عمومی وبهره گیری از توانمندی های مادی ومعنوی خیرین ونیک اندیشان درگسترش اموربهداشت ,درمان وآموزش پزشکی.

ارتقا جایگاه مجمع درسطح ملی ,منطقه ای وبین المللی ورقابت موثر وسازنده با بکارگیری مدل های مختلف مشارکتهای مردمی در واگذاری امربهداشت ودرمان به مردم به صورت غیرانتفاعی وعام المنفعه درراستای اصل 44 قانون اساسی

هدایت اصولی وسازماندهی کمک ها ومشارکت های مردمی درتامین نیازهای بهداشتی,درمانی وآموزش پزشکی