آرمان های ملی

آرمان های ملی:

بسترسازی وکمک درجهت حفظ وارتقائ بهداشت وسلامت جامعه ,

کمک درتامین اجتماعی وبهداشت برای همه مردم(اصل 29قانون اساسی)

تثبیت باورهای ملی همسو در جامعه باباورهای استراتژیک نظام(مشارکت عمومی)

برقراری ارتباط ترجیحا عاطفی با اقشار برخودار ونیازمند جامعه وکمک به ایجاد توازن اجتماعی ,فرهنگی,امنیتی واخلاقی(همبستگی ملی)

تلاش وکوشش لازم برای کاهش درد وآلام محرومین ونیازمندان با انگیزه تجلی مبانی والای انسان دوستی

فرهنگ سازی درباره علل محدودیت های بهداشتی ,درمانی ورفع موانع ازطریق همیاری ومشارکت های مردمی

تبدیل تهدیدهای ناشی از ننارسایی های موجود در بخش سلامت جامعه به فرصت درسایه همدلی وهمبستگی وهمیاری